Skip to content

Stanovy

Stanovy politickej strany VZDOR- strana práce 

Základné ustanovenia

VZDOR – strana  práce je politická strana, pôsobiaca v zmysle zákona o politických stranách a politických hnutiach  č. 85/2005 Z.z. Na svoje označenie používa skratku VZDOR.

VZDOR-strana práce je nástupnickou stranou Béčka- Revolučnej robotníckej strany založenej 16.2.1998 s prideleným IČO 31788050. Sídlom jej ústredných orgánov je Valaská Dubová 102, Valaská Dubová 034 96.

Cieľom VZDORU je prekonanie rozporov kapitalistického systému, z ktorého pramenia krízy, nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a v neposlednom rade vojny. Preto VZDOR- strana práce pevne stojaca  na základoch marxizmu-leninizmu a hlásiaca sa k odkazu pokrokového, revolučného, humanistického, robotníckeho a protifašistického hnutia, bude usilovať o vybudovanie spravodlivej spoločnosti, v ktorej bude platiť- každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho zásluh. Ide nám o praktické zabezpečenie dôstojného života pre všetkých čestných, slušných a pracovitých ľudí, ktorí sú tvorcami hodnôt.

Ako strana hlásiaca sa k veľkému odkazu Slovenského národného povstania, budeme  si nielen pripomínať tento odkaz, ale aj otvorene stavať hrádzu voči fašistickej hrozbe. Naši predkovia preliatou krvou spečatili víťazstvo nad fašizmom a preto je morálnou povinnosťou našej strany toto víťazstvo uchrániť a nedopustiť návrat fašizmu.

VZDOR – strana práce /ďalej len VZDOR/  je stranou protifašistickou, presadzujúcou práva pracujúcich, internacionálnou, spolupracujúcou s inými politickými stranami v zahraničí, ktoré majú rovnaké zameranie a ciele.

 

Oddiel I.

Členstvo vo VZDORE – Vznik členstva

 

                                                        Článok I.

a) Členom politickej strany VZDOR môže byť len štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ktorý súhlasí s jej cieľmi a stanovami, chce sa podieľať na jej činnosti a pravdivo vyplnil členskú prihlášku.

b) Potvrdením o členstve je preukaz člena. Preukaz člena strany po schválení, vydáva ÚR VZDORU. Preukaz je majetkom politickej strany.

c) O prijatí za člena, po preukázaní vážneho záujmu a aktivity, rozhoduje miestna a regionálna organizácia. Členstvo potvrdzuje ÚR. Pri absencii miestnej a regionálnej organizácie v bydlisku, alebo blízkosti bydliska uchádzača o členstvo, schvaľuje členstvo vo VZDORE ( ide o tzv. individuálne členstvo )- ÚR VZDORU. Členstvo vzniká dňom schválenia členskej prihlášky.

                                                     Článok 2.

S členstvom vo VZDORE je nezlučiteľná podpora a propagácia hnutí smerujúcich k potlačovaniu práv a slobôd občanov alebo iná činnosť, ktorá je v rozpore s Listinou základných práv a slobôd občanov a s medzinárodnými dokumentmi o ľudských, občianskych a politických právach, propagáciou násilia, fašizmu,  národnej, národnostnej, rasovej a náboženskej neznášanlivosti a s akoukoľvek formou extrémizmu.

 

                                                     Článok 3.
Zánik členstva :

a) Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo VZDORU.

b) V prípade viac ako ročnej pasivity člena organizácie, ktorej je členom, v prípade individuálneho členstva ÚR zistí, či ešte chce daný člen obnoviť svoju aktivitu vo VZDORE, ak nie, príslušná regionálna organizácia/ miestna organizácia, v prípade individuálneho členstva ÚR, mu navrhne vystúpiť zo strany. Ak do 30 dní člen neodpovie, považuje sa, jeho členstvo za ukončené.

c) Členstvo môže byť ukončené na základe rozhodnutia ÚR a to v prípade, ak člen dlhodobo nedodržiava stanovy strany, či svojim konaním poškodzuje dobré meno VZDORU.

d) Obmedzením spôsobilosti člena na právne úkony.

e) Ohlásením skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky.

f) Stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

g) Úmrtím člena.

 Článok 4.

Kandidát na členstvo

a) Občan , ktorý podal prihlášku do VZDORU, no ešte nebol prijatý za člena z dôvodu nepreukázania vážneho záujmu a aktivity, alebo z dôvodu, že sa od podania prihlášky ešte nezišiel orgán, ktorý o prijatí rozhoduje, je vedený ako kandidát na členstvo.

b) Na zasadnutiach ÚR predkladajú organizácie posudky a odporúčania o kandidátoch na členstvo vo svojom pôsobisku a uvedú, či odporúčajú kandidáta na členstvo prijať, alebo jeho žiadosť zamietnuť.

c) Kandidát na členstvo má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, na zasadnutiach má však len hlas poradný a nemôže voliť.

 Oddiel II.

ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV VZDORU

 Článok 5.

Člen má právo:

a) zúčastňovať sa na rokovaní a spolurozhodovať o činnosti orgánu, ktorého je členom,

b) voliť, byť volený, navrhovať kandidátov do orgánov, byť navrhovaný do verejných funkcií,

c) obracať sa s návrhmi, námetmi, pripomienkami, sťažnosťami, kritikou, žiadosťami a pomocou na orgány VZDORU

d) aktívne sa zúčastňovať na činnosti oblastných a miestnych organizácii, ktorých je členom,

e) kedykoľvek ukončiť členstvo,

f) byť informovaný o práci vyšších orgánov,

g) byť prítomný na zasadnutí, kde sa prerokúvajú otázky súvisiace s jeho osobou,

h) obracať sa so svojimi podnetmi na Ústrednú revíznu komisiu (ÚReK) a Ústrednú rozhodcovskú komisiu (ÚRoK),

                                                

                                                    Článok 6.

Člen je povinný:

a) dodržiavať stanovy, program, smernice a uznesenia orgánov VZDORu,

b) byť aktívnym realizátorom uznesení. Nestačí, aby člen s nimi iba súhlasil. Pasívny pomer člena k uzneseniam organizácie oslabuje jej akcieschopnosť,

c) byť aktívnym a spoľahlivým členom organizácie, riadne plniť stanovené úlohy, ako i samostatne sa podieľať na plnení cieľov a rozširovaní povedomia o organizácií,

d) v prípade vzniku skutočností, ktoré neumožňujú stanovené úlohy splniť, pokiaľ by ich plnenie ohrozovalo jeho pracovné zaradenie, je člen povinný to oznámiť orgánu, ktorý ho danou úlohou poveril,

e) upevňovať spojenie s pracujúcou triedou, včas reagovať na jej potreby, vysvetľovať občanom zmysel politiky a cieľov VZDORU,

f) usilovať o zvýšenie svojej uvedomelosti a o osvojenie si učenia marxizmu-leninizmu,

g) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,

h) pri nástupe do funkcie, alebo po odchode z nej, riadne prevziať, resp. odovzdať agendu,

i) chrániť zverený majetok,

j) svojou činnosťou v organizácii, tak aj mimo nej hájiť česť a dobré meno organizácie, ako aj myšlienok, ktoré reprezentuje,

k) rozvíjať sebakritiku a kritiku zdola, odhaľovať nedostatky v práci a usilovať o ich odstránenie, bojovať proti okázalej uspokojenosti,

                                                

                                                       Oddiel III.

                               Organizačná výstavba a štruktúra strany

 Článok 7.

 1. stranu tvoria:
  – ústredné orgány.
  – krajské orgány
  –  miestne/regionálne organizácie
 2. Náplň činnosti organizácií, regionálnych a Ústredných štruktúr, ako aj vzťahy medzi organizáciami, krajskými a ústrednými orgánmi spoločnosti určuje organizačný poriadok strany, ktorý schvaľuje ÚR.

 Článok 8.

Ústredné orgány strany

Ústrednými orgánmi strany  sú :

a) Zjazd

b) Ústredná rada

c) Ústredná revízna komisia

d) Ústredná rozhodcovská komisia

 Článok 9.

Organizácie (miestne/regionálne)

 1. Miestne a regionálne organizácie sú základným článkom organizačnej výstavby. Tieto dva typy organizácií majú rovnaké práva a povinnosti. Sú si vo všetkých smeroch rovnocenné.
 2. Miestna a regionálna organizácia vzniká po odsúhlasení ustanovujúcej schôdze a registrácii na ÚR. Dokladom o vzniku organizácie je uznesenie, registračná karta vydaná ÚR a zápisnica z ustanovujúcej schôdze organizácie, doplnená o prezenčnú listinu minimálne troch zakladajúcich členov, ktoré organizácia po ustanovujúcej schôdzi bezodkladne doručí ÚR.
 3. ÚR zaregistruje novú organizáciu podľa podkladov uvedených v tomto článku. Miestnu, alebo regionálnu organizáciu môžu založiť len už registrovaní členovia VZDORU. Miestne organizácie vznikajú v určitom meste, alebo obci a nesú vo svojom názve aj meno príslušnej obce, či mesta v ktorom pôsobia. Zakladať regionálne organizácie je povolené len  vtedy, ak sa v danom regióne nachádzajú jednotliví rozptýlení členovia, no neexistuje tu žiadna miestna organizácia, ktorej členmi by sa mohli stať. Ide o zakladanie organizácii s príslušnosťou k regiónu (napr. Regionálna organizácia Spiš, Liptov, Orava….).
 4. Organizácie dodržiavajú Stanovy a smernice strany, plnia ciele, program a uznesenie vyšších orgánov a o ich plnení podávajú správu vyšším orgánom.

Článok 10.

Schôdza Organizácie (miestna /regionálna):

a) zvoláva ju výbor organizácie, ktorý je tvorený predsedom,  podpredsedom a tajomníkom organizácie.

b) môže zasadať podľa vlastnej potreby, no nesmie to byť menej ako 4 krát do roka. Organizáciu, ktorá sa nevie stretnúť aspoň 4 krát do roka, môže ÚR VZDORU rozpustiť po hlasovaní, kedy za návrh zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov ÚR VZDORU.

c) určuje zameranie jej činnosti v okruhu svojej pôsobnosti, rozpracovaním uznesení vyšších orgánov a v súlade s prijatými dokumentami,

d) rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom organizácie,

e)raz za rok zvoláva výročnú schôdzu, ktorá zhodnocuje činnosť za minulé obdobie a schvaľuje plán činnosti v súlade s celorepublikovým plánom činnosti a rozpočet organizácie na ďalšie obdobie,

f) prostredníctvom volených delegátov sa organizácia zúčastňuje na práci a voľbách vyšších orgánov strany

g) rozhoduje o prijímaní nových členov, ako aj o zrušení členstva v organizácii

h) schvaľuje rozpočet organizácie, kontroluje jeho plnenie a schvaľuje správu o hospodárení  a správu o inventarizácii majetku;

i) rozpracováva materiály a uznesenia vyšších straníckych orgánov na podmienky organizácie a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom členov organizácie;

j) navrhuje kandidátov na poslancov mestských a obecných poslancov, ako aj kandidátov na starostov a primátorov. Návrh predkladá na schválenie krajskej rade. V krajoch kde ešte nie je ustanovená krajská rada predkladá kandidátnu listinu na schválenie ÚR.

k) raz za dva roky volí predsedu organizácie, podpredsedu a tajomníka. Na každej členskej schôdzi môže byť predseda, podpredseda, alebo tajomník organizácie odvolaný zo svojho postu, ak na schôdzi o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Po odvolaní niektorého z funkcionárov nasledujú nové voľby.

Článok 11.

Zánik organizácie (miestna/regionálna)

Organizácia zaniká ak:

a) počet členov organizácie klesne na menej ako tri a sú vyrovnané všetky finančné záležitosti,

b) Ústredná rada môže zrušiť organizáciu z dôvodu poškodzovania strany, porušovania stanov, programu, smerníc, alebo neplnenia uznesení nadriadených orgánov, keď za návrh zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov ÚR.

c) zlúčením s inou organizáciou.

Článok 12.

 Krajské rady

a) VZDOR má 8 krajských rád. Ktoré sú územne totožné s 8 VÚC ( Vyššími územnými celkami ). Teda sú to krajské rady: Bratislavská, Trnavská, Nitrianska, Trenčianska, Banskobystrická, Žilinská, Prešovská a Košická

b)  Krajské rady koordinujú prácu strany v rámci daného kraja, aktívne pracujú na rozširovaní členskej základne a rozširovaní nových organizácii v danom kraji. Napomáhajú ÚR v plnení úloh v danom kraji. Zabezpečujú kontakt a komunikáciu so záujemcami o členstvo, ako aj s individuálnymi členmi v rámci kraja, ktorých nemožno zatiaľ priradiť k žiadnej existujúcej miestnej, či regionálnej organizácii, pokiaľ v okolí ich bydliska takáto organizácia ešte nepôsobí. V spolupráci s ÚR a miestnymi, či regionálnymi organizáciami organizujú verejné stretnutia s občanmi a protestné akcie v rámci daného kraja.

c) Pri voľbách do VÚC navrhuje kandidátov na poslancov VÚC a kandidáta na predsedu VÚC.  Návrh predkladá na schválenie ÚR strany.

d) Schvaľuje kandidátne listiny do obecných a mestských zastupiteľstiev predkladané miestnymi a regionálnymi organizáciami.

e)  Podmienkou na vznik krajskej rady je, aby v danom kraji existovali minimálne 3 miestne/regionálne organizácie.

f) Členmi krajských rád sú členovia výborov všetkých základných a regionálnych  organizácií fungujúcich na definovanom území . Predsedu krajskej rady volí a odvoláva  ÚR na základe návrhov miestnych a regionálnych organizácii. Regionálne rady sa schádzajú minimálne 3-krát do roka.

g) V krajoch, v ktorých ešte nie je splnená podmienka na vznik krajskej rady, pôsobia krajskí koordinátori, ktorých volí a odvoláva Ústredná rada.  Koordinátori  majú rovnaké kompetencie a rovnaké úlohy, ako krajské rady.
 

Článok 13.

Zjazd

1.

a) Zjazd je najvyšším orgánom VZDORU. Tvoria ho delegáti z miestnych a regionálnych organizácií a individuálni členovia podľa kľúča stanoveného ÚR. Zjazd musí mať minimálne 27 členov.  

b) Zasadanie Zjazdu zvoláva ÚR podľa potreby, najmenej jeden krát za dva roky.
c) ÚR zvoláva Zjazd aj mimoriadne a to na základe požiadania väčšiny členstva VZDORU, ktoré je dodané ÚR formou listiny/listín, na ktorej figurujú mená a podpisy žiadateľov z radov členstva. Zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov strany, ktorých počet určuje kľúč. Zjazd rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov Zjazdu.

2.

Zjazd VZDORU:

a) Prerokúva a schvaľuje Stanovy, organizačný poriadok a program strany, ich zmeny a doplnky

b) Volí a odvoláva ÚR, predsedu a tajomníka

c) Volí a odvoláva troch členov Ústrednej revíznej komisie ( ÚReK ) a Ústrednej rozhodcovskej komisie ( ÚRoK )

d) Určuje počet členov ÚR na obdobie do ďalšieho Zjazdu

e) Schvaľuje rámcové zameranie strany pre dané funkčné obdobie a správu o jej pôsobení medzi zasadaniami Zjazdu

f) Schvaľuje správu ÚReK a ÚRoK

g) Rozhoduje o zrušení strany, alebo o zlúčení s inou politickou stranou, alebo politickým hnutím na základe schválenia minimálne dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov Zjazdu.

h) Rozhoduje o symboloch strany

i) Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti strany

j) Prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení strany;

k) Rozhoduje o úlohách strany na ďalšie obdobie

l) Rozhoduje o zmenách v organizačnej výstavbe strany.

m) Schvaľuje štatút a rokovací poriadok pre ÚReK a ÚRoK

Článok I4.

Ústredná rada (ÚR) VZDORU

1.

a) ÚR je v období medzi Zjazdmi výkonným orgánom strany. Stretáva sa minimálne 4 krát do roka. ÚR je uznášaniaschopná, ak je na jej rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Počet členov ÚR nesmie byť menší ako 9.

b) Predseda VZDORU je z titulu svojej funkcie predsedom ÚR. Zasadnutie ÚR zvoláva predsedníctvo ÚR, ktoré je tvorené predsedom, troma podpredsedami a tajomníkom strany.

2.

Právomoci ÚR:

a) plní a rozpracúva závery a uznesenia Zjazdu

b) schvaľuje finančný rozpočet na obdobie jedného kalendárneho roka

c) určuje hlavné úlohy, koncepčné a obsahové zameranie činnosti strany

d) kontroluje plnenie uznesení nižších orgánov, finančne a organizačne im pomáha realizovať schválené rozhodnutia,

e) prijíma členské príspevky, určuje výšku a spôsob ich platenia,

f) zastupuje stranu na verejnosti a v zahraničí

g) reaguje na aktuálne problémy doma i vo svete, vydáva k nim stanoviská a snaží sa hľadať ich riešenia v súlade so svojimi programovými cieľmi

h) zodpovedá za propagáciu strany , ako aj za úroveň teoretickej prípravy členov strany, podľa nimi zastávanej funkcie,

i) prijíma individuálnych členov strany,

j) uvoľňuje členov ÚR a kooptuje členov ÚR najviac do 1/3 členov.

k) na návrh predsedu volí a odvoláva podpredsedov strany a určuje ich počet

l) Schvaľuje kandidátnu listinu pre voľby do NR SR, kandidátnu listinu do volieb do EP, kandidáta na prezidenta SR, potvrdzuje kandidátne listiny do orgánov VÚC a v krajoch kde nepôsobia krajské rady schvaľuje kandidátne listiny do miestnych zastupiteľstiev.

3.

Predseda VZDORU

a)Navonok zastupuje, organizačne a metodicky riadi stranu, háji jej dobré meno doma a v zahraničí. Je štatutárnym zástupcom strany.

b) Zvoláva predsedníctvo ÚR a prvú pozjazdovú ÚR,

c) Ústrednej rade predkladá polročnú a ročnú správu o činnosti strany.

d) Zodpovedá za plnenie, cieľov, uznesení Programu a Stanov strany a za vyhlásenia vydané v jej mene,

e) Je zodpovedný za plnenie úloh a výkon funkcie členov ÚR.

f ) Podáva návrh na výmaz strany z registra strán do 5 dní od zrušenia strany

 4.

Podpredsedovia  VZDORU

a) VZDOR má 3 podpredsedov a to menovite, podpredsedu pre zahraničie, podpredsedu pre domáce a vnútorné záležitosti a podpredsedu pre mediálnu politiku. Zastupujú predsedu strany počas jeho neprítomnosti,

b) Podpredseda pre zahraničie sleduje aktuálne dianie vo svete, komunikuje so zahraničnými organizáciami, o rokovaniach oboznamuje predsedu strany, zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a porád, poskytuje predsedovi podklady ohľadne zahraničných záležitostí

c) Podpredseda pre domáce a vnútorné záležitosti sleduje aktuálne dianie na domácej politickej scéne, komunikuje s domácimi organizáciami, zúčastňuje sa na konferenciách a poradách na území SR a poskytuje predsedovi podklady ohľadne domácich záležitostí, informuje členskú základňu o dianí v spoločnosti a oznamuje jej chystané podujatia.

d) Podpredseda pre mediálnu politiku – koordinuje mediálnu politiku strany , stará sa o plnenie a rozdeľovanie úloh pri spravovaní všetkých druhov médií využívaných stranou (facebook, tlačoviny, internetové stránky, internetové rádio,…).

 5.

Tajomník

a) Predkladá ÚR návrh rozpočtu a správu o hospodárení,

b) kontroluje platenie členských príspevkov,

c) zodpovedá za vedenie účtovníctva a za efektívne rozdeľovanie finančných prostriedkov,

d) vedie knihu výdavkov a príjmov a knihu členských príspevkov a darov,

e) udržuje si aktuálny prehľad v ekonomike a finančníctve, získava informácie o nových zdrojoch financovania strany,

f) vedie agendu ÚR,

g) predkladá správu o plnení uznesení,

h) kontroluje uznesenia nižších orgánov,

i) zodpovedá za vydávanie členských preukazov.

 Článok 15.

 Štatutárny orgán strany

Štatutárnym orgánom strany  je jej predseda, ktorý zastupuje stranu  na verejnosti.

 Článok 16.

Ústredná revízna komisia

Členov Ústrednej revíznej komisie volí Zjazd VZDORU. Členovia Ústrednej revíznej komisie si spomedzi svojich členov volia predsedu. Člen Ústrednej revíznej komisie nemôže byť členom výkonného orgánu a členom rozhodcovského orgánu strany. Tvoria ju najmenej traja členovia: predseda a dvaja ďalší členovia.

 1. Kontroluje hospodárenie VZDORU, tj. preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a informuje ÚR VZDORU o zistených nedostatkoch a podáva návrhy na ich odstránenie
 2. O svojej činnosti priebežne informuje ÚR VZDORU
 3. Za výkon svojej činnosti Ústredná revízna komisia zodpovedá Zjazdu VZDORU, ktorému je povinná predkladať správu za uplynulé volebné obdobie.
 4. Členovia Ústrednej revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou, či sa činnosť strany uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi strany.
 5. Činnosť Ústrednej revíznej komisie sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje Zjazd VZDORU

Článok 17.

Ústredná rozhodcovská komisia

Členov Ústrednej rozhodcovskej komisie volí Zjazd VZDORU, ktorému sa ÚRoK zodpovedá . Zo svojich členov si volí predsedu. Člen ÚRoK nemôže byť členom výkonného orgánu a členom revízneho orgánu strany. Tvoria ho najmenej traja členovia: predseda a dvaja ďalší členovia.

 1. Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať ÚRoK pri jej činnosti potrebnú súčinnosť
 2. ÚRoK koná pri proteste podanom proti výsledku volieb do ústredných orgánov VZDORU, alebo ich neplatnosti
 3. Rozhoduje v sporoch členov a orgánov VZDORU a podáva záväzný výklad stanov VZDORU
 4. Rozhoduje o odvolaní člena voči rozhodnutiu o jeho vylúčení zo strany
 5. Je povinná upozorniť ÚR VZDORU na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie
 6. Činnosť Ústrednej rozhodcovskej komisie sa riadi štatútom a rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje Zjazd VZDORU

 Oddiel IV.

Článok 18.

Hospodárenie strany

VZDOR  je politická strana s právnou subjektivitou. V mene VZDORU koná v súlade s rozhodnutiami orgánov predseda VZDORU. Štatutárom VZDORU je predseda VZDORU. Štatutár VZDORU môže poveriť iného člena orgánu vystupovaním v mene strany s písomným vymedzením právomocí.

 Článok 19.

Zdrojom majetku VZDORU sú:

a)  príjmy z členských príspevkov,
b)  príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c)  príjmy z dedičstva,
d)  príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e)  príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f)  podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g)  výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h)  príjmy z pôžičiek a úverov,
i)  príspevky zo štátneho rozpočtu,
j)  iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.

k) Výšku členských príspevkov pre príslušný kalendárny rok stanovuje ÚV VZDORU.

 Oddiel V.

Článok 20.

Rozhodovanie

a) na zasadnutiach sa zaručuje slobodná výmena názorov,

b) zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina.

c) ak nepríde dostatočný počet členov (delegátov), prehlási sa  zasadnutie za neuznášaniaschopné. Aby sa zamedzilo manipuláciám (rozhodovanie menšiny proti väčšine), v takomto prípade sa o tom vedie záznam a hodnoverne sa dokladuje, že boli pozvaní všetci členovia a prípadné ich dôvody neúčasti. Za uznaný dôvod sa nepovažuje zle zvolený termín zasadnutia, ktorý nevyhovuje väčšine aktívnych členov.

d) rozhodovanie je demokratické, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných, ak nie určené inak, menšina sa rozhodnutiu podriaďuje a je povinná rozhodnutie dodržiavať a plniť

e) delegáti zvolení na zasadnutia vyšších orgánov rozhodujú v súlade s rozhodnutiami orgánov, ktoré ich zvolili. Tým sa zabezpečuje prenos názorov z nižších na vyššie orgány

f) rozhodovanie vyšších orgánov je pre nižšie orgány záväzné,

g) vyššie orgány môžu zrušiť rozhodnutie nižších orgánov, ktoré je v rozpore so stanovami, inými dokumentami, alebo rozhodnutiami vyššieho orgánu

h) v prípade sporov medzi názormi jednotlivých orgánov, alebo medzi členmi a orgánmi, rozhoduje ÚRoK

i) pri pripomienkach k návrhu a protinávrhoch, sa hlasuje najprv o nich, až nakoniec o samotnom návrhu

j) všetky zásadné návrhy musia pred schválením prejsť vnútornou diskusiou v celej strane, aby sa všetci členovia mohli vyjadriť, zodpovedný orgán musí vypracovať správu so súpisom pripomienok, či boli, alebo neboli zapracované a dôvody. Správa musí byť zavčasu k dispozícii členom, ktorí budú o návrhu rozhodovať, ako aj ostatným členom strany

k) na všetkých úrovniach vedenia platí zásada kolektívneho rozhodovania, čo je podmienkou správnosti rozhodovania a umožňuje širokú iniciatívu členstva

 Článok 21.

Znak strany, pečiatky

a) Znak strany tvorí: červená zaťatá päsť s čiernym rozšíreným véčkom ( pod päsťou ) a nápisom VZDOR ( červenou farbou ) a STRANA PRÁCE ( v čiernej farbe )

b) Znak strany a členský odznak schvaľuje Zjazd,

c) Pečiatky orgánov a organizácii schvaľuje ÚR,

d) Spôsob ich používania určuje ÚR.

Oddiel VI.

Zrušenie a zánik strany

Článok 22.

Zrušenie strany

Strana sa zrušuje

a) dobrovoľným zrušením,

b) zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím,

c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

d) právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany,

e) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,

f) z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.

g) O zrušení strany podľa písm. a) a b) rozhoduje Zjazd.

h) Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.

Článok 23.

Zánik strany

a) Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.

b) Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

c) Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením bez likvidácie alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva predseda strany do 5 dní od zrušenia strany.

d) Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia strany. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.

Článok 24.

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom VZDORU

O spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom VZDORU, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany rozhodne Zjazd VZDORU; ak Zjazd VZDORU o tomto nerozhodne ani na základe písomnej výzvy likvidátora v lehote troch mesiacov od jej doručenia, naloží s majetkovým zostatkom VZDORU likvidátor takým spôsobom, že tento prevedie formou daru na ním určenú charitatívnu organizáciu.

Článok 25.

Stanovy VZDORU nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Zjazdom VZDORU, s účinnosťou odo dňa registrácie Ministerstvom vnútra SR.

Článok 26.

Týmito stanovami strany, zaregistrovanej dňa 16.02.1998 pod registračným číslom: 203/2-98/00675 sa zrušujú nové stanovy 20.02.2014 pod por.č.3.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *