Skip to content

Charta ľudskosti

Súhrn základných ľudských potrieb podľa Vzdoru-strany práce, pre dôstojný život v 21 storočí:

1. Človek žijúci v zdravom životnom prostredí.

Pre zdravý vývoj človeka je dôležité zdravé životné prostredie v ktorom sa nachádza. Preto zdravé životné prostredie je jednou zo základných ľudských potrieb na ktorých treba stavať zdravý vývoj celej spoločnosti. Vo vzťahu človek príroda musí existovať vyvážený stav. Človek má právo využívať nerastné bohatstvo ako aj všetky dary prírody na uspokojenie svojich základných potrieb. Nemá však právo prírodu drancovať z cieľom vytĺcť z darov zeme a prírody osobné bohatstvo a nepotrebný prepych a luxus. Ekonomika štátu musí fungovať v súlade so zdravým životným prostredím. Hlavným mottom v ekonomickom rozvoji človeka musí byť: „Prospešné pre človeka, neškodiace prírode“

2.Dostatok zdravej stravy – potravinová sebestačnosť

Každodennou základnou potrebou človeka je nasýtiť sa. Preto je potrebné, aby kaţdý člo-vek mal dostatok zdravej stravy a aby v 21storočí nikto nemusel trpieť hladom. Preto je potrebné zvyšovať produkciu potravín z cieľom zabezpečiť 100%nú potravinovú sebestačnosť v pestovaní produktov, ktoré sa na našom území dajú dopestovať a su nedeliteľnou súčasťou stravy v našej krajine. Nasýtený občan – stop hladu a nedostatku!

3. Dostupnosť strechy nad hlavou

Potrebou každého človeka je mať strechu nad hlavou. Žijeme v 21 storočí a je neprípustné, aby spoločnosť túto úlohu nedokázala vyriešiť. Aby sme na uliciach museli stretávať ľudí spávajúcich po kanáloch, na lavičkách v parkoch, či v akýchkoľvek iných nedôstojných podmienkach. Preto je potrebné, aby každý občan mal možnosť získať cenovo dostupné bývanie, bez toho aby sa musel na 30 rokov zadĺžiť. Dostupné a dôstojné bývanie pre každého.

4. Dostupnosť, kvalifikovanej bezplatnej zdravotnej starostlivosti

Zdravie nemôže byť tovarom, pretože je základnou prirodzenou potrebou človeka. Preto každému občanovi musí byť poskytnutá celoživotná kvalifikovaná a bezplatná zdravotná starostlivosť. Zdravie spoločnosti musí byť na prvom mieste. Zo zdravotníctva musia byť odstránené všetky skupiny, ktorých cieľom je parazitovať a priţivovať sa na ňom. Zdravie nieje tovar- zdravotníctvo nesmie byť oblasťou drancovania.

5. Dostupnosť vzdelania

Vzdelanie je prirodzenou základnou potrebou človeka. Preto každý občan musí mať prístup ku vzdelaniu. Pre zdravý vývoj jednotlivca i celej spoločnosti je neprijateľné, aby na ceste ku vzdelaniu stáli neprekonateľné finančné prekážky, ktoré by bránili rovnakému prístupu každého občana ku vzdelaniu. Dostupnosťou vzdelania k spoločenskému pokroku.

6. Práca pre každého

Práca je základnou tvorivou činnosťou človeka a preto mať prácu je základnou ľudskou potrebou. Práca musí byť dostupná každému občanovi. Každý občan musí dostať prácu primeranú jeho vedomostiam, schopnostiam, fyzickým, či psychickým možnostiam. Práca musí byť dostatočne ocenená, aby pracujúci človek mohol zo svojej práce slušne žiť. Hodnoty vytvorené ľudskou prácou, musia slúžiť celej spoločnosti a nie majiteľovi fabriky. Majiteľmi fabrík musí byť totiž celá spoločnosť a nie jednotlivec, ako je to v súčasnosti. Rovnako prirodzenou potrebou človeka sú dôstojné pracovné podmienky. Ich zmyslom má byť, zlepšovanie a skvalitňovanie pracovného prostredia, znižovanie pracovného zaťa-ţenia a skracovanie pracovného času. Stroj má slúţiť človeku a nie človek stroju. Prácu a dôstojné pracovné podmienky pre kaţdého
Človek pre spoločnosť, spoločnosť pre človeka
Stroj slúţiaci človeku a spoločnosti. Nie spoločnosť slúţiaca stroju

7. Pokojná staroba

Prirodzenou potrebou človeka je, aby svoju jeseň života prežil dôstojne, bez strachu o budúcnosť. Do dôchodku má človek odchádzať vo veku, ktorý mu umožní svoju starobu prežívať aktívne. Je nemysliteľné, aby bol vek odchodu do dôchodku neustále zvyšovaný. Vek odchodu do dôchodku sa musí vrátiť na úroveň spred „reformy“ Teda na 60 rokov u mužov a 55 rokov u žien. Je to totiž optimálny vek na odchod do dôchodku. Výška dôchodku musí odrážať pracovné zaradenie človeka a jeho prospešnosť pre spoločnosť. Súčasne však musí dosahovať takú úroveň, aby dôchodca, ktorý celý život pracoval nepociťoval biedu a nedostatok. Úctu a dôstojnosť tvorcom hodnôt v jeseni ich života

8. Mierové spolužitie

Mier patrí taktiež medzi základné prirodzené potreby človeka. Preto si zaslúži spoločnosť bez vojenských blokov, vojen, vojnového štvania a rozsievania nenávisti. Človek si zaslúži spoločnosť tolerantnú ku všetkým národom a štátom, presadzujúcu mier a porozumenie. Mierový svet pre kaţdého, stop vojnovým štváčom

Vzdor-strana práce