Skip to content

Vzdor-strana práce odmieta uvoľňovanie pravidiel pri zamestnávaní pracujúcich zo štátov mimo EÚ: Požadujeme rovnaké podmienky pre každého pracujúceho

Vzdor-strana práce podporuje OZ-Kovo v ich odmietavom postoji k uvoľneniu pravidiel zamestnávania cudzincov z krajín mimo EÚ. Vzdor-strana práce je presvedčená, že na Slovensku je dostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí sú nezamestnaní a tiež potrebujú živiť svoje rodiny. Jediným dôvodom, prečo sem prichádzajú za prácou ľudia zo štátov mimo EÚ je to, že u nich sú ešte horšie životné podmienky než u nás a títo ľudia sú ochotní (nútení) predávať svoju pracovnú silu lacnejšie, než väčšina Slovákov.

 

Práve to je záujem podnikateľského sektoru, ktorý je nútený v konkurenčnom boji a pre to aby v takomto konkurenčnom boji uspel, tlačiť cenu pracovnej sily stále smerom nadol a tým reálne znižovať životnú úroveň pracujúceho obyvateľstva. Takto sa ale vytvára konkurenčný boj aj medzi pracujúcimi, čo ale vyhovuje hlavne podnikateľskému sektoru, ktorý si potom ľahšie dokáže presadzovať svoje požiadavky, nakoľko jednota pracujúcich je porušená a tá je jediným garantom účinnosti v boji pracujúcich za svoje práva, požiadavky a životné potreby.

Tu je potrebné poukázať na to, že vinníkom takéhoto stavu nie sú za prácou sem nútení chodiaci Srbi, Ukrajinci, Macedónci, Moldavci a ďalší, ktorých životná úroveň väčšinou ešte horšia, než akú má pracujúci človek na Slovensku. Je to práve jeden zo sprievodných javov a pilierov kapitalizmu a tzv trhovej ekonomiky, v ktorej je jediným a najvyšším cieľom zisk súkromníka a tomu je podriadené všetko. Tento fenomén kapitalistického vyhnanstva nie je ničím novým, veď si spomeňme na začiatok 20.storočia, keď rovnako boli naši predkovia nútení, aby uživili svoje rodiny, opúšťať ich a cestovať za prácou, vtedy najčastejšie do Ameriky.

Tu je potrebné si uvedomiť, že vykorisťovaní pracujúci, či už sa jedná o Srba, Ukrajinca alebo Slováka, či kohokoľvek iného, má rovnaké záujmy a že ľudia z tretích krajín sú tým, že pracujú za nižšiu mzdu vykorisťovaní často krát ešte viac.

Vzdor strana práce preto presadzuje rovnaké finančné ohodnotenie pracujúcich ľudí a tým zároveň stratia zamestnávatelia svoju hlavnú motiváciu, dovážať na Slovensko lacnú pracovnú silu, lebo tej budú musieť zaplatiť rovnako, ako občanom SR, ešte sa im to predraží, nakoľko túto lacnejšiu pracovnú silu musia dovážať.

Vzdor strana práce presadzuje socialistický internacionalizmus a medzinárodnú solidaritu pracujúcich a tak chápeme i otázku dovozu lacnej pracovnej sily. Sme toho názoru, že aj pracujúci z krajín mimo EÚ majú záujem na zvyšovaní svojej mzdy a je aj v ich záujme, zamedzenie takýchto otrokárskych praktík.

Vzdor-strana práce si uvedomuje, že aj slovenskí vykorisťovaní pracujúci musia podporovať svojich kolegov v Srbsku, či na Ukrajine a vyjadriť im v ich boji solidaritu, lebo keď budú mať Srbi a Ukrajinci, či iní dôstojné životné podmienky doma, nebudú musieť za prácou cestovať do zahraničia. Treba si uvedomiť, že jediná skutočná sila proti neobmedzenej sile nadnárodného kapitálu, je sila medzinárodnej solidarity a jednoty pracujúcich.

Vzdor strana práce preto vyjadruje podporné stanovisko OZ Kovo proti uvoľňovaniu pravidiel zamestnávania cudzincov z krajín mimo EÚ. Zároveň však vyjadruje solidaritu s pracujúcimi z krajín mimo EÚ v ich boji za lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy v ich domovinách.

Vzdor-strana práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *