Skip to content

Politický program Vzdoru-strany práce

1.PRACOVNÉ PRÁVO A SOCIÁLNA POLITIKA

 

 • Aktívna podpora pri zakladaní odborov v podnikoch, aktívne podporovať odbory v ekonomických bojoch.

 

 • Zrušiť pracovné agentúry. Ich úlohu má bez provízie plniť úrad práce.

 

 • Rovnaké pravidlá zamestnávania bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

 

 • Rozširovanie platnosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa Sektorové kolektívne zmluvy.

 

 • Kolektívne zmluvy sa musia vzťahovať na sektory a musia zastrešovať všetkých zamestnancov, bez ohľadu, či sú členmi odborov, alebo nie.

 

 • Rovnoprávne platové podmienky pre mužov a ženy na Slovensku na rovnakej pracovnej pozícii.

 

 • Zvýšiť obdobie vyplácania podpory v nezamestnanosti ľuďom vo veku 50 až 55 rokov zo 6 mesiacov na 8 mesiacov a starším ako 55 rokov na 11 mesiacov.

 

 • Počas štrajku musí naďalej platiť zdravotné odvody za štrajkujúcich zamestnancov zamestnávateľ a nie odborová organizácia, či samotní štrajkujúci, veď stále ide o zamestnancov danej firmy.

 

 • Znižovanie pracovného času pri zachovaní mzdy.

 

 • Vybudovanie komplexnej štátnej siete centier pre týrané ženy s deťmi.

 

 • Vytvorenie štátnej mladomanželskej bezúročnej pôžičky.

 

 • Podporujeme vznik a prechod podnikov do právnej formy národný podnik s vnútropodnikovou demokraciou, ale i zodpovednosťou voči spoločnosti.

 

 • Zodpovedajúce pracovné ohodnotenie.

 

 • Minimálna mzda 600 eur pri osemhodinovej pracovnej dobe.

 

 • Nezaplatenie za prácu klasifikovať ako trestný čin.

 

 • Kontrola dodržiavania pracovnej doby, dĺžky turnusov, pracovných prestávok a celkových pracovných podmienok.

 

 • Zintenzívniť a zvýšiť právomoci inšpekcie práce.

 

DLHODOBÉ CIELE:

 

 • Zaviesť všeobecnú pracovnú povinnosť.

 

 • Demokratizácia riadenia podnikov, vymeniteľnosť nadriadených i podriadených.

 

 • Socialistická ekonomika, založená na všeľudovom vlastníctve výrobných prostriedkov a plánovanie výroby podľa skutočných potrieb spoločnosti.

 

2. EKONOMIKA A HOSPODÁRSTVO

 

 • Demokratizácia riadenia výroby, osobná zodpovednosť za dosiahnuté výsledky od dielne až po vládu.

 

 • Rovnomerný rozvoj krajiny – nevytvárať bohaté centrá a chudobné periférie.

 

 • Rovnomerný rozvoj priemyslu, nesústrediť sa výhradne na jedno odvetvie.

 

 • Zastaviť dotácie pre zahraničných veľkokapitalistov, budovať vlastné podniky, investovať do kontroly a prevencie voči korupcii.

 

 • Neriadiť sa kritériom ziskovosti, ale spoločenskej potreby.

 

 • Zákaz privatizácie strategických podnikov a ich premena na právnu formu národný podnik. Posilňovanie postavenia štátu odkupovaním akcií v strategických spoločnostiach: v oblastiach energetiky, bankovníctva, informačných služieb, vodárenstva, ťažby surovín, či spoločnostiach, ktoré sú významnými zamestnávateľmi na Slovensku

 

 • Bankový sektor musí prejsť do štátnych rúk.

 

 • Podpora a využitie družstiev v priemyselnej výrobe.

 

 • Zvýšenie dane z firemných ziskov a dane z dividend.

 

 • Zaviesť sektorové zdanenie rôznych monopolov, oligopolov, telekomunikačného a finančného sektora.

 

 • Zvýšiť zdaňovanie vysokých príjmov.

 

 • Zvýšenie daňovo-odvodovej kvóty.

 

 • Podpora dodávania lokálnych potravín do obchodov.

 

 • Žiadame schválenie nepremlčateľnosti zločinov spojených s privatizáciou národného majetku.

 

 • Racionalizácia výroby i spotreby. Vyrábať kvalitu a nie kvantitu. Obmedzovať konzumný spôsob života, ktorý plytvá ako prírodnými zdrojmi, tak pracovnou silou.

 

 • Obmedzenie neúmerne vysokých príjmov, odmien a zlatých padákov pre topmanažment, vychovávať vlastných odborníkov so socialistickým uvedomením, bez buržoáznej „morálky“. Odmeny v prípade dobrých pracovných výsledkov rozdeľovať pre celé pracovné kolektívy od rôznych foriem finančných prémií až po platené voľno a rekreácie.

 

 • V spolupráci s mestami, obcami, VÚC, štátom, miestnymi obyvateľmi investovať do výstavby kvalitnej siete recyklačných podnikov v každom našom okrese.

 

 • Založiť štátnu rozvojovú banku, ktorá by poskytovala aj mladomanželské pôžičky.

 

 • Spustenie štátom riadenej výstavby nájomných bytov s regulovaným nájomným.

 

 • Zachovanie a zveľaďovanie historických centier miest. Histrorické centrá nesmú ustupovať obchodným centrám.

 

 • Dekomercionalizácia verejných miest, odstraňovanie vizuálneho smogu.

 

 • Keď tu nadnárodné korporácie vyvíjajú ekonomickú činnosť, musia platiť dane na Slovensku a nie tam, kde má sídlo ich materská spoločnosť ( napr. v niektorom z daňových rajov ).

 

 

3. ZDRAVOTNÍCTVO

 

 • Vzdelávanie zdravotných sestier treba opäť vrátiť na stredné zdravotnícke školy.

 

 • Zákaz predaja nemocníc, polikliník a kliník v rukách štátu do súkromných rúk.

 

 • Legalizácia liečby výťažkami z konope na medicínske účely.

 

 • Lokálne nemocnice v rukách finančných skupín a súkromného sektora opäť dostať do vlastníctva občanov SR, v spolupráci s mestami, VÚCečkami a štátom.

 

 • Vyhnať súkromný sektor zo zdravotníctva do najväčšej možnej miery.

 

 • Zrušiť súkromné zdravotné poisťovne. Všetky odvody použiť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

 

 • Poisťovňa nesmie mať štatút akciovej spoločnosti.

 

 • Pracovať na vývoji a technickom výskume, ktoré zabezpečia výrobu liekov, zdravotníckych prístrojov a služieb, bez využívania súkromných firiem.

 

 • Bezplatné a dostupné zdravotníctvo.

 

 • Zaviesť jasné štandardy pri výkone prác a dodržiavanie pracovnej doby lekárov a sestier.

 

 • Zrušiť sponzorstvo a prednostné vyšetrenie.

 

 • Spustiť štátne investície do kúpeľníctva a liečebných ústavov, preberanie takýchto zariadení pod štát a obnova zaniknutých kúpeľov. Kúpeľníctvo musí slúžiť pracujúcim z dôvodu psychického a fyzického zaťaženia.

 

 

4. ŠKOLSTVO, VEDA A VÝSKUM

 

 • Popularizovať odbory v ktorých nájdu absolventi uplatnenie v práci, zredukovať odbory, ktoré produkujú kvantá neuplatniteľných absolventov.

 

 • Presadzujeme, aby Slovensko vynakladalo na vedu, výskum a inovácie najmenej 2% z HDP

 

 • Spustenie štátneho projektu obnovy, modernizácie a výstavby jaslí a materských škôl

 

 • Navyšovanie počtu špeciálnych pedagógov a pomocných asistentov na školách

 

 • Bezplatné školstvo bez výhrady (od materskej po vysokú školu).

 

 • Prispôsobiť vzdelávací proces potrebám spoločnosti.

 

 • Vyučovanie prepájať s praxou.

 

 • Zlepšiť materiálno- technické zabezpečenie škôl.

 

 • Žiadne dotácie pre súkromné a cirkevné školy.

 

 • Vychovávať mládež v duchu antifašizmu, vlastenectva a priateľstva medzi národmi

 

 

5. ZAHRANIČNÁ POLITIKA

 

 • Vytvorenie všestranných obchodných vzťahov so štátmi v EÚ, ale aj s ostatnými štátmi mimo EÚ v Európe a vo svete.

 

 • Odmietnutie tzv. kolenačkovej politiky a podriaďovanie sa cudzím štátnym a geopolitickým záujmom. Slovensko sa musí riadiť svojimi vlastnými štátnymi záujmami.

 

 • Presadzujeme zrušenie regionálneho veliteľstva NATO vo Vajnoroch a zriaďovanie cudzích vojenských základní.

 

 • Zriaďovanie slovenských štátnych centier vzdelanosti v štátoch so silnou slovenskou menšinou a zvýšenie platieb na deti slovenskej národnosti navštevujúce tieto centrá.

 

 • Tlačiť na najbohatšie štáty sveta, aby odpísali výrazné časti dlhov najchudobnejším štátom.

 

 • Vystúpenie z NATO

 

 • Hľadanie zahraničných partnerov, ktorí jednajú ako rovní s rovným

 

 • Odmietnutie zmlúv TTIP a CETA

 

 • Podpora pokrokových hnutí vo svete, rázne vystupovanie proti reakčným vládam

 

 

6. DOPRAVA

 

 • Tlačiť na obmedzovanie kamiónovej prepravy tovarov a surovín a preferovať železničnú prepravu

 

 • Budovanie cyklotrás

 

 • Dokončenie diaľnic a rýchlostných ciest

 

 • Pre pracujúcich dochádzajúcich ďaleko za prácou a dochádzajúcich študentov vybudovať kvalitné ubytovne a internáty.

 

 • Obmedziť individuálnu dopravu formou sprístupnenia a modernizácie verejnej hromadnej dopravy.

 

 • Obnova železničných tratí a zrušených lokálných tratí

 

 • Stopercentná elektrifikácia železníc.

 

 • Modernizácia vlakov a služieb.

 

 • Zlúčenie železničných spoločností do jednej so značkou národný podnik.

 

 • Vybudovanie systému národných stavebných podnikov aj subdodávateľov (cement, betón, tehly apod.)

 

 • Opustené alebo poloprázdne developerské projekty, ktoré sú často len „práčkou peňazí“, prebrať pod štát, ci samosprávy a následne ponúknuť rodinám formou nájomných bytov.

 

 

7. ŠPORT

 

 • Podporovať mládežnícky šport a spustiť projekty na finančnú podporu pri zakúpení športových pomôcok a výstroje

 

 • Preskúmať výdaje a príjmy športových klubov, snažiť sa získať kluby pod mestá a samosprávy, nie ako akciové spoločnosti. V prípade úspechu klubu sa získané peniaze musia prejaviť na kvalite športu a štadiónov.

 

 

8. KULTÚRA

 

 • RTVS musí poskytovať vyvážené informácie a spravodajstvo

 

 • Zastaviť mediálnu tvorbu propagujúcu primitívne násilie, nedôstojné správanie sa k človeku a egocentrizmus.

 

 • Podpora zachovania tradícií predkov, podpora folklórnych súborov, miestnych múzeí a pamiatok.

 

 • Zakázať podvodnícke TV súťaže.

 

 • Vyňať folklórnu hudbu spod autorských zväzov

 

 

9. STAROBA A DÔCHODOK

 

 • Pretože neustále stúpa produktivita a celková produkcia, zavedieme vek odchodu do dôchodku 60 (pre mužov) a 55 rokov (pre ženy).-

 

 • Pri odchode žien na dôchodok musí byť zohľadnená ich zásluha pri opatere o deti a domácnosť.

 

 • Spustenie štátom riadeného projektu na vybudovanie kvalitnej siete nových domovov dôchodcov.

 

 • Vytvorenie štátnej opatrovateľskej agentúry pre dôchodcov, zdravotne, mentálne a telesne postihnutých, s pomocou VÚCečiek, miest, obcí a štátu.

 

 

 10. VODA, PÔDA A NERASTNÉ BOHATSTVO

 

 • Odmietame umožnenie predaja pôdy zahraničným fyzickým, alebo právnickým osobám.

 

 • Zastavenie kšeftovanie s pôdou a nerozlišovať pritom, či sa jedná o kšeftára, ktorý má cudziu štátnu príslušnosť, alebo je to slovenský zbohatlík a špekulant

 

 • Všetky vodné zdroje a nerastné bohatstvo v rukách štátu.

 

 • Zrušiť poplatky za dažďovú vodu.

 

 • Tvrdé sankcie pre znečisťovateľov

 

 

11. POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO a POTRAVINÁRSTVO

 

 • Komasácia rozdrobenej pôdy, podpora tých vlastníkov a užívateľov, ktorí na nej pracujú.

 

 • Zrušenie štátnych dotácií na drevo používané na spaľovanie v tzv. spaľovniach na biomasu. Štátne dotácie by ale naďalej boli vyplácané takýmto zariadeniam z používania odpadu z drevospracujúceho priemyslu a na drevo pochádzajúce z tzv. energetických porastov.

 

 • Znížiť celkovú ťažbu dreva na Slovensku

 

 • Výrazne obmedziť vývoz surovej drevnej hmoty za hranice SR, zriadiť tzv. ročnú kvótu, ktorá bude určovať maximálny počet kubíkov vyvezeného dreva za hranice

 

 • Podporiť špeciálnymi dotáciami vznik nových píl, zariadení na spracovanie dreva, stolárstiev, podnikov na výrobu nábytkov a výrobkov z dreva.

 

 • Povinná obnova drevín a krovín, ktoré spadajú pod tzv. dendromasu po ťažbe aj na lokalitách mimo lesných území.

 

 • Podpora vzniku plantáži na pestovanie tzv. energetických porastov, mimo lesnej pôdy

 

 • Veľkoodberatelia dreva budú musieť založiť enviromentálny fond na obnovu lesa, z ktorého finančné prostriedky budú putovať na obnovu lesa hlavne v oblastiach, z ktorých najviac pochádzalo drevo, ktoré využívali. 

 

 • Presadzujeme uzákonenie zákazu genetickej modifikácie potravín tzv. GMO a tiež dokrmovanie zvierat určených na konzumáciu chemickými prípravkami urýchľujúcichich rast.

 

 • Obmedzenie používania antibiotík pri chove hospodárskych zvierat

 

 • Presadzujeme štátne subvencie, stimuly, zjednodušený prístup k výhodným pôžičkám pre družstevníkov a malopodnikateľov, majetkový vstup štátu do agrosektoru, podpora zakladania svojpomocných lokálnych poľnohospodárskych družstiev

 

 • Chceme zamedziť klietkové chovy tzv. koncentráky hydiny na našom území a podporovať rozvoj BIO chovov,

 

 • Presadzujeme zákaz kožušinových fariem.

 

 • Obnovenie prísnych potravinárskych noriem kvality potravín.

 

 • Obmedzenie zbytočného dovozu dotovaných zahraničných produktov a potravin napr. uvalením kompenzačného poplatku pre dovozcu vo výške dotácie, ktorú vláda západných krajín týmto produktom poskytujú. Získané prostriedky využiť k rozvoju potravinárskeho komplexu.

 

 • Podporovať komunitné pestovanie plodín, zeleniny, ovocia ( opäť obnovovať a zveľaďovať ovocné sady na celom území SR ) a drobnochov zvierat

 

 • Výrazne zvyšovať dotácie pre našich poľnohospodárov

 

 • Obnoviť a zmodernizovať zdevastovaný závlahový systém na poliach a vybudovať nové plochy melioračnej sústavy

 

 • Potravinová sebestačnosť.

 

 • Podpora zakladania národných potravinárskych podnikov, ako aj miestnych družstiev.

 

 • Dohliadať na kvalitu života zvierat chovaných v potravinárskych a mäso spracujúcich podnikoch. Je neprípustné, aby tieto zvieratá akýmkoľvek spôsobom trpeli počas života či porážania.

 

 

12. NÁBOŽENSTVO

 

 • Každému občanovi SR garantovať slobodu vierovyznania.

 

 • Odluka cirkvi od štátu.

 

 • Zistiť skutočný majetok cirkví.

 

 • Odstúpiť od zmluvy s Vatikánom.

 

 • Rozšíriť daňovú povinnosť aj na príjmy cirkví

 

 

13. REFERENDUM

 

 • Záväznosť referenda –hlasovali občania, politici už nemusia

 

 

14. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 

 • V národných parkoch a pôvodných slovenských pralesoch zvyšovať podiel bezzásahových území. Výmera bezzásahových územií by mala tvoriť minimálne 5% územia Slovenska.

 

 • Zakázať holorubný spôsob ťažby

 

 • V rámci EÚ a Slovenska spustiť tlak na uvalenie vysokých ciel na dovoz palmového oleja

 

 • Investície a dotácie do recyklácie, nie do nových papierenských strojov, povinné používanie recyklovaného papiera v štátnej správe aj v letákoch obchodných reťazcov.

 

 • Budovanie tzv. biokoridorov a vetrolamov v poľnohospodárskych monokultúrach, na brehoch riek, ako ochrana pred povodňami, otepľovaním a silnými nárazovými vetrami a na zvýšenie biodiverzity týchto území.

 

 • Pri stavbách vodných elektrární na Slovensku nesmie chýbať vyriešenie migrácie rýb, potom aj po dokončení stavby funkčnosť migračného koridoru pre ryby a to isté musí platiť aj pri už existujúcich vodných elektrárňach.

 

 • Obmedziť výstavbu vodných elektrárni. 

 

 • Spustiť štátny projekt obnovy mokradí.

 

 • Zákaz používanie insekticídov v našich lesoch

 

 • Šetrenie prírodnými zdrojmi, využívanie napr. dažďovej vody ako úžitkovej a podobne.

 

 • Tvrdšie tresty a kompenzácie za znečisťovanie a tvorbu čiernych skládok.

 

 • Odstraňovanie čiernych skládok.

 

 • Vrátiť systém zálohovania fliaš –mlieko, minerálky, prechádzať z plastov na sklo

 

 • Reklamné letáky musia byť z recyklovaného papiera

 

 • Ekologizácia elektrární a teplární

 

 • Podporovať alternatívne pohony automobilov a strojov

 

 

15. ENERGETIKA

 

 • Budovať alternatívne elektrárne, no pri každom projekte treba vždy prihliadať na celkový dopad na okolitú krajinu a životné prostredie.

 

 • Inštalovanie solárnych panelov aj na skládky odpadu, verejné budovy, strechy rozľahlých budov, skladov, chodníky…

 

 • Štátna podpora pre vytváranie komunitných elektrárni ( spoločné projekty štátu, miest, dedín a miestnych obyvateľov ), vyrábajúcich energiu z obnoviteľných zdrojov.

 

 • Strategické elektrárne a teplárne výhradne ako národné podniky.

 

 • Znižovanie energetickej náročnosti budov

 

 

16. BEZPEČNOSŤ

 

 • Posilnenie policajných hliadok v častiach so zvýšenou kriminalitou. Odrádzajúce sadzby za pouličné násilie, ničenie verejného majetku a ublíženie na zdraví za účelom „zábavy“

 

 • Odmietame nekontrolovateľné prijímanie migrantov. Prijímať len v množstve, ktoré si ako krajina môžeme dovoliť.

 

 • Azylanti musia mať zabezpečenú prácu a povinnosť žiť riadny život. V prípade usvedčenia z kriminálneho správania vyhostenie z krajiny.

 

 • Žiadne No-Go zóny.

 

 • Prísne tresty za korupciu, zvýšená sadzba pre verejných činiteľov.

 

 • Sprísnenie trestov a zákonov pri domácom násilí na ženách.

 

 

17. OPATRENIA PRI RÓMSKOM ETNIKU A SOCIÁLNE SLABŠÍCH

 

 • Bezpečnosť v osadách a okolí. Zakročiť voči trestným činom a motivácia k riadnemu životu, zaraďovanie do práce v regióne.

 

 • Zakladať sociálne, družstevné, obecné, či mestské podniky.

 

 • Miesto navyšovania policajtov, navyšovať rómske asistentky a asistentov na školách, sociálnych a zdravotných asistentov a zamestnávať v tejto oblasti hlavne vzdelaných Rómov, ktorí budú pomáhať mladým Rómom pri ich príprave na život a motivovať ich vlastným životným príkladom.

 

 • Investície do rozvoja potravinárskeho a poľnohospodárskeho odvetvia, kde vidíme veľký potenciál pre zamestnávanie Rómov, sociálne slabších a odbúravania chudoby.

 

 • Zakladať komunitné záhrady na pozemkoch samospráv a štátu, kde si obyvatelia budú môcť spoločne dopestovať rôzne plodiny a podporovať chov hospodárskych zvierat.

 

 • Spustiť štátne projekty zamestnanosti Rómov v oblasti obnovy mokradí, výsadby ovocných sadov, vetrolamov, porastov pri brehoch riek, obnovy zarastených lúk, zvýšenia biodiverzity v poľnohospodárskych monokultúrach a prác na udžanie vody v lesoch, či iných enviromentálnych projektov.

 

Ten program Vzdoru-strany práce bol prijatý 24. marca 2018 na II. Zjazde strany v Spišskej Novej Vsi