Skip to content

Stanovy

S t a n o v y

Občianskeho združenia VZDOR – hnutie práce

Článok I.

Základné ustanovenia

1. VZDOR – hnutie práce je občianske združenie, pôsobiace v zmysle príslušných právnych noriem Slovenskej republiky.

2. Názov občianskeho združenia: VZDOR – hnutie práce.

3. Sídlom spoločnosti je Lánska 1, 017 01 Považská Bystrica.

4. VZDOR – hnutie práce pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

5. VZDOR – hnutie práce spolupracuje so subjektmi podobného zamerania v iných štátoch.

Článok II.

Ciele

1.  Prekonanie rozporov kapitalistického systému, kde existuje spoločenský charakter výroby, ale súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, z čoho pramenia krízy, nezamestnanosť, chudoba, kriminalita a neposlednom rade vojny.

2. Pobádanie a organizovanie pracujúcej triedy k vzájomnej solidarite ako na národnej, tak na medzinárodnej úrovni.

3. Šírenie informácii o aktuálnej spoločensko-ekonomickej situácii z pozícií marxizmu-leninizmu.

4. Získavanie stúpencov ideálu spoločenskej rovnosti.

Článok III.

Členstvo

1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré súhlasia s jeho cieľmi a stanovami a chcú sa podieľať na jeho pôsobení a riadne a pravdivo vyplnili prihlášku.

2. Členom OZ VZDOR – hnutie práce môže byť aj občan iného štátu EÚ.

3. Členom OZ VZDOR – hnutie práce môžu byť aj členovia iných politických strán a združení, ktorých ciele sú v súlade s cieľmi OZ VZDOR – hnutie práce.

4. O prijatí za člena rozhoduje, po preukázaní vážneho záujmu a aktivity počas kandidátskej lehoty, rozhoduje miestna alebo oblastná organizácia. Členstvo potvrdzuje ÚR.

5. Osoba, ktorá podala prihlášku do VZDOR – hnutie práce, no ešte nebola prijatá za člena z dôvodu nepreukázania vážneho záujmu a aktivity, alebo z dôvodu, že sa od podania prihlášky ešte nezišiel orgán, ktorý o prijatí rozhoduje, je vedená ako kandidát na členstvo a má na zasadnutí orgánov hlas poradný. Po preukázaní nezáujmu, alebo pokiaľ by daná osoba mohla poškodzovať dobré meno OZ VZDOR – hnutie práce, môže byť kandidát na členstvo vyradený z kandidátskej listiny a jeho žiadosť o členstvo môžu orgány OZ VZDOR – hnutie práce definitívne odmietnuť.

6. Členstvo vzniká dňom prijatia.

7. Dokladom členstva je členská legitimácia vydaná P ÚR.

8. Zánik členstva :

– Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo spoločnosti s 30 dňovou výpovednou lehotou.

– v prípade viac ako ročnej pasivity člena sa zistí, či ešte chce obnoviť svoju činnosť v OZ, ak nie, príslušná regionálna organizácia mu navrhne vystúpiť z organizácie.  Ak do 30 dní nedostane odpoveď, považuje sa, že člen z OZ vystúpil.

– Ukončením členstva – členstvo je ukončené v deň rozhodnutia ÚR na základe nedodržiavania Stanov či poškodzovanie dobrého mena OZ VZDOR – hnutie práce alebo za dlhodobú pasivitu.

– Úmrtím člena.

– Zánikom organizácie.

Článok IV.

Kandidát na členstvo

1. Osoba, ktorá podala prihlášku do VZDOR – hnutie práce no ešte nebola prijatá za člena z dôvodu nepreukázania vážneho záujmu a aktivity, alebo z dôvodu, že sa od podania prihlášky ešte nezišiel orgán, ktorý o prijatí rozhoduje, je vedená ako kandidát na členstvo.

2.Na každom zasadnutí ÚR predkladajú organizácie posudky a odporúčania o kandidátoch na členstvo vo svojom pôsobisku a uvedú, či odporúčajú kandidáta na členstvo prijať, odmietnuť jeho žiadosť, alebo ho ďalej ponechať ako kandidáta.

3. Kandidát na členstvo má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, na zasadnutiach má však len hlas poradný, nemôže voliť ani byť volený.

Článok V.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo:

a) zúčastňovať sa na rokovaní a spolurozhodovať o činnosti orgánu, ktorého je členom,

b) voliť, byť volený, navrhovať kandidátov do orgánov, byť navrhovaný do verejných funkcií,

c) obracať sa s návrhmi, námetmi, pripomienkami, sťažnosťami, kritikou, žiadosťami a pomocou na orgány OZ VZDOR – hnutie práce,

d) aktívne sa zúčastňovať na činnosti oblastných a miestnych organizácii, ktorých nie je členom,

e) kedykoľvek ukončiť členstvo,

f) byť informovaný o práci vyšších orgánov,

g) byť prítomný na zasadnutí, kde sa prerokúvajú otázky súvisiace s jeho osobou,

h) obracať sa so svojimi podnetmi na Ústrednú revíznu komisiu (ÚReK) a Ústrednú rozhodcovskú komisiu (ÚRoK).

2. Člen je povinný:

a) dodržiavať Stanovy, Program, smernice a uznesenia orgánov OZ VZDOR – hnutie práce,

b) byť aktívnym bojovníkom za splnenie organizačných uznesení. Nestačí, aby člen s nimi iba súhlasil. Pasívny pomer člena k uzneseniam organizácie oslabuje jej bojaschopnosť a preto je nezlučiteľný s členstvom v organizácii.

c) byť aktívnym a spoľahlivým členom organizácie, riadne plniť stanovené úlohy ako i samostatne sa podieľať na plnení cieľov a rozširovaní povedomia o organizácií.

d) V prípade vzniku skutočností, ktoré neumožňujú stanovené úlohy splniť, Pokiaľ by ich plnenie ohrozovalo jeho pracovné zaradenie je člen  povinný poveriť ich plnením svojho zástupcu, alebo sa z nich včas ospravedlniť,

e) upevňovať spojenie s pracujúcou triedou, včas reagovať na jej potreby, vysvetľovať masám zmysel politiky a cieľov OZ VZDOR – hnutie práce.

f) usilovať o zvýšenie svojej uvedomelosti, o osvojenie si učenia marxizmu-leninizmu,

g) platiť členské príspevky v stanovenej výške a termíne,

h) pri nástupe do funkcie alebo po odchode z nej riadne prevziať, resp. odovzdať agendu.

i) chrániť zverený majetok

j) svojou činnosťou v organizácii, tak aj mimo nej hájiť česť a dobré meno organizácie, ako aj myšlienok, ktoré reprezentuje

k) rozvíjať sebakritiku a kritiku zdola, odhaľovať nedostatky v práci a usilovať o ich odstránenie, bojovať proti okázalej uspokojenosti.

 

Článok VI.

Organizačná výstavba a štruktúry Združenia

 1. Spoločnosť tvoria miestne, oblastné, regionálne a ústredné štruktúry.
 2. Náplň činnosti Organizácií, regionálnych a Ústredných štruktúr, ako aj vzťahy medzi Organizáciami, regionálnymi a Ústrednými orgánmi spoločnosti určuje organizačný poriadok spoločnosti, ktorý vydáva ÚR Združenia.

 

Článok VII.

Ústredné orgány Spoločnosti

1. Ústrednými orgánmi Združenia sú :

– Zjazd

– Ústredná rada

– Ústredná revízna komisia a Ústredná rozhodcovská komisia

 

Článok VIII.

Organizácie

 1. Miestne, oblastné a regionálne organizácie sú základným článkom organizačnej výstavby. Tieto tri typy organizácii majú rovnaké práva a povinnosti. Sú si vo všetkých smeroch rovnocenné.
 2. Miestna, oblastná a regionálna organizácia vzniká po odsúhlasení ustanovujúcej schôdze a registrácii na ÚR. Dokladom o vzniku organizácie je uznesenie, registračná karta vydaná ÚR a zápisnica z ustanovujúcej schôdze organizácie, doplnená o prezenčnú listinu minimálne troch zakladajúcich členov, ktoré organizácia po ustanovujúcej schôdzi bezodkladne doručí. ÚR zaregistruje novú organizáciu podľa podkladov uvedených v tomto článku. Miestnu, oblastnú alebo regionálnu organizáciu môžu založiť len už registrovaní členovia Združenia. Miestne organizácie vznikajú v určitom meste, alebo obci a nesú vo svojom názve aj meno príslušnej obce či mesta, v ktorom pôsobia. Zakladať oblastné alebo regionálne organizácie je povolené len  vtedy, ak sa v danej oblasti či regióne nachádzajú jednotliví rozptýlení členovia no neexistuje tu žiadna miestna organizácia, ktorej členmi by sa mohli stať. Ide o zakladanie organizácii s príslušnosťou k okresu (napr. Oblastná organizácia Okres Námestovo) alebo k regiónu (napr. Regionálna organizácia Spiš). Nie je povolené zakladať oblastné alebo regionálne organizácie s príslušnosťou k VÚC.
 3. Organizácie dodržiavajú Stanovy a smernice OZ, plnia ciele, program a uznesenie vyšších orgánov a o ich plnení podávajú správu vyšším orgánom.

 

Schôdza Organizácie:

 1. Schôdzu Organizácie zvoláva Výbor Organizácie, ktorý je tvorený predsedom,  podpredsedom a tajomníkom Organizácie.
 2. Schôdza organizácie môže zasadať podľa vlastnej potreby, no nesmie to byť menej ako 4 krát do roka. Organizáciu, ktorá sa nevie stretnúť aspoň 4 krát do roka, môže ÚR spoločnosti rozpustiť po hlasovaní, kedy za návrh zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov ÚR Spoločnosti.
 3. Schôdza organizácie:

-určuje zameranie jej činnosti v okruhu svojej pôsobnosti, rozpracovaním uznesení vyšších orgánov a v súlade s prijatými dokumentmi,

– rozhoduje o nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom organizácie,

– raz za rok zvoláva výročnú schôdzu, ktorá zhodnocuje činnosť za minulé obdobie a schvaľuje plán činnosti v súlade s celorepublikovým plánom činnosti a rozpočet organizácie na ďalšie obdobie,

– prostredníctvom volených delegátov sa organizácia zúčastňuje na práci a voľbách vyšších orgánov Spoločnosti

-rozhoduje o prijímaní nových členov, ako aj o zrušení členstva v Organizácii

-schvaľuje rozpočet Organizácie, kontroluje jeho plnenie a schvaľuje správu o hospodárení  a správu o inventarizácii majetku;

-rozpracováva materiály a uznesenia vyšších straníckych orgánov na podmienky Organizácie a zabezpečuje ich realizáciu prostredníctvom členov Organizácie;

-raz za dva roky volí predsedu organizácie, podpredsedu a tajomníka. Na každej členskej schôdzi môže byť predseda, podpredseda, alebo tajomník organizácie odvolaný zo svojho postu, ak na schôdzi o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov organizácie. Po odvolaní niektorého z funkcionárov nasledujú nové voľby.

 

 

 

Zánik organizácie

Organizácia zaniká ak:

-počet členov Organizácie klesne na menej ako tri a sú vyrovnané všetky finančné

záležitosti,

-Ústredná rada môže zrušiť Organizáciu z dôvodu poškodzovania OZ, porušovania stanov, programu, smerníc alebo neplnenia uznesení nadriadených orgánov, keď za návrh zahlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov ÚV.

-zlúčením s inou Organizáciou.

 

Článok IX.

Regionálna rada

1. OZ VZDOR – hnutie práce má štyri regionálne rady:

a) Východ – súčasný Košický a Prešovský kraj

b) Západ – súčasný Bratislavský, Trnavský kraj, Nitriansky kraj okrem okresu Levice, okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom

c) Sever – Žilinský a Trenčiansky kraj okrem okresov NM a MY.

d) Stred – Banskobystrický kraj a okres Levice

2. Členmi regionálnych rád sú členovia výborov všetkých základných a oblastných organizácií fungujúcich na definovanom území SR.

3. Regionálne rady sa schádzajú minimálne 3-krát do roka a sú koordinačným orgánom pre činnosť združenia na danom území. Zodpovedajú za celé definované územie, vrátane toho, kde nepôsobí žiadna nižšia štruktúra.

Článok X.

Zjazd   

1. Zjazd je najvyšším orgánom OZ. Tvoria ho delegáti z miestnych, oblastných a regionálnych organizácií a individuálni členovia podľa kľúča stanoveného ÚR OZ,

2. Zasadanie Zjazdu zvoláva ÚR  podľa potreby, najmenej jeden krát za dva roky. ÚR zvoláva Zjazd aj na základe požiadania väčšiny členstva Združenia, ktoré je dodané ÚR formou listiny/listín, na ktorej figurujú mená a podpisy žiadateľov z radov členstva. Zjazd je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov spoločnosti, ktorých počet určuje kľúč. Zjazd rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov Zjazdu.

3. Zjazd Organizácie:

– Prerokúva a schvaľuje Stanovy a organizačný poriadok spoločnosti, ich zmeny a doplnky;

– Volí a odvoláva ÚR OZ a volí predsedu OZ, podpredsedov a tajomníka.

– Volí a odvoláva troch členov ÚReK a ÚRoK;

– Schvaľuje rámcové zameranie OZ pre dané funkčné obdobie a správu o jej pôsobení medzi zasadaniami Zjazdu;

– Schvaľuje správu ÚReK;

– Rozhoduje o zrušení OZ, alebo o zlúčení s inou organizáciou na základe schválenia minimálne dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov zjazdu.

– Rozhoduje o symboloch Združenia;

– Prerokúva a schvaľuje správu o činnosti Združenia;

– Prerokúva a schvaľuje správu o hospodárení Združenia;

– Rozhoduje o úlohách Združenia na ďalšie obdobie;

– Rozhoduje o zmenách v organizačnej výstavbe Združenia.

Článok XI.

Ústredná rada (ÚR) OZ

– ÚR je v období medzi Zjazdmi najvyšším zastupiteľským orgánom OZ. Stretáva sa minimálne 4 krát do roka. ÚR je uznášaniaschopná, ak je na jeho rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Počet členov ÚR nesmie byť menší ako 5.

Predseda OZ je z titulu svojej funkcie predsedom ÚR. Zasadnutie ÚR zvoláva predsedníctvo ÚR, ktoré je tvorené predsedom, troma podpredsedami a tajomníkom OZ. Predsedníctvo ÚR má len túto jedinú zvolávaciu kompetenciu. 

Právomoci ÚR:

a) plní a rozpracúva závery a uznesenia Zjazdu

b) schvaľuje finančný rozpočet na obdobie jedného kalendárneho roka

c) schvaľuje a zapracúva návrhy na zmeny v Programe OZ

d) určuje hlavné úlohy, koncepčné a obsahové zameranie činnosti OZ

e) kontroluje plnenie uznesení nižších orgánov, finančne a organizačne im pomáha realizovať schválené rozhodnutia,

f) prijíma členské príspevky, určuje výšku a spôsob ich platenia,

g) zastupuje OZ na verejnosti a v zahraničí

h) reaguje na aktuálne problémy doma i vo svete, vydáva k nim stanoviská a

snaží sa hľadať ich riešenia v súlade so svojimi programovými cieľmi

i) zodpovedá za propagáciu OZ, ako aj za úroveň teoretickej prípravy členov OZ podľa ich zastávajúcej funkcie,

j) príma individuálnych členov OZ,

k) uvoľňuje členov ÚR a kooptuje členov ÚR najviac do 1/3 členov.

 

Predseda OZ

a) Navonok zastupuje, organizačne a metodicky riadi Združenie, háji jeho dobré meno doma a v zahraničí. Je štatutárnym zástupcom Združenia.

b) Zvoláva predsedníctvo ÚR a prvý pozjazdový ÚR,

c) Ústrednej rade predkladá polročnú a ročnú správu o činnosti Združenia.

d) zodpovedá za plnenie, cieľov, uznesení Programu a Stanov Združenia a za vyhlásenia vydané v jej mene,

e) je zodpovedný za plnenie úloh a výkon funkcie členov ÚR.

 

 

Podpredsedovia  Združenia

a) Zastupujú predsedu Združenia počas jeho neprítomnosti,

b) Podpredseda pre zahraničie sleduje aktuálne dianie vo svete, komunikuje so zahraničnými organizáciami,  o rokovaniach oboznamuje predsedu Združenia, zúčastňuje sa medzinárodných konferencií a porád, poskytuje predsedovi podklady ohľadne zahraničných záležitostí

c) Podpredseda pre domáce a vnútorné záležitosti sleduje aktuálne dianie na domácej politickej scéne, komunikuje s domácimi organizáciami, zúčastňuje sa na konferenciách a poradách na území SR a poskytuje predsedovi podklady ohľadne domácich záležitostí, informuje členskú základňu o dianí v spoločnosti, oznamuje jej chystané podujatia.

d) Podpredseda mediálnu politiku – koordinuje mediálnu politiku spoločnosti, stará sa o plnenie a rozdeľovanie úloh pri spravovaní všetkých druhov médií využívaných Združením (facebook, tlačoviny, internetové stránky, internetové rádio,…).

Tajomník

a) Predkladá ÚR návrh rozpočtu a správu o hospodárení,

b) kontroluje platenie členských príspevkov,

c) zodpovedá za vedenie účtovníctva a za efektívne rozdeľovanie finančných

prostriedkov,

d) vedie knihu výdavkov a príjmov a knihu členských príspevkov a darov,

e) udržuje si aktuálny prehľad v ekonomike a finančníctve, získava informácie o

nových zdrojoch financovania Združenia,

f) vedie agendu ÚR,

g) predkladá správu o plnení uznesení,

h) kontroluje uznesenia nižších orgánov,

i) zodpovedá za vydávanie členských preukazov.

Článok XII.

Štatutárny orgán OZ

1. Štatutárnym orgánom OZ je jej predseda, ktorý zastupuje Združenie na verejnosti. V rozsahu určenom ÚR OZ môže Združenie zastupovať iný volený funkcionár.

Článok XIII.

Ústredná revízna komisia a Ústredná rozhodcovská komisia OZ

1. Ústredná revízna komisia je nezávislým kontrolným orgánom Združenia vo vzťahu k jej hospodáreniu, vrátane hospodárenia zariadení spoločnosti.

2. Vydáva smernice pre činnosť organizácií a poskytuje im metodickú pomoc.

3. Členstvo v Ústrednej revíznej komisii a Ústrednej rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ÚR a so zamestnaneckým pomerom v Združení.

4. Predseda Ústrednej revíznej komisie a Ústrednej rozhodcovskej komisie, alebo ním poverený člen má právo zúčastňovať sa na rokovaniach ÚR  s hlasom poradným.

 

Článok XIV.

Hospodárenie Združenia

1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2. Zdroje majetku sú najmä :

– Členske Príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických aj právnických osôb.

– Výnosy majetku.

– Príjmy z činnosti rozvíjanej pri naplňovaní cieľov spoločnosti.

3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu spoločnosti ako celku a rozpočtu organizácii. Za hospodárenie zodpovedajú Ústredná rada a vedenia organizácii,

4. Organizácia za svoje záväzky zodpovedá svojim majetkom. Členovia za záväzky OZ nezodpovedajú, ani neručia.

Článok XV.

Rozhodovanie

– na zasadnutiach sa zaručuje slobodná výmena názorov,

– zasadnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina.

– ak do hodiny nepríde dostatočný počet členov (delegátov) prehlási sa  zasadnutie za uznášaniaschopné. Aby sa zamedzilo manipuláciám (rozhodovanie menšiny proti väčšine) v takomto prípade sa o tom vedie záznam a hodnoverne sa dokladuje, že boli pozvaní všetci členovia a prípadné ich dôvody neúčasti. Za uznaný dôvod sa nepovažuje zle zvolený termín zasadnutia, ktorý nevyhovuje väčšine aktívnych členov. Právoplatnosť tohto zasadnutia môže overiť (alebo musí overiť?) URoK. (v praxi sa stáva, že členovia už nejavia záujem o prácu a zasadnutia sa tak stávajú uznášanianeschopné)

– rozhodovanie je demokratické, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných, ak nie určené inak, menšina sa rozhodnutiu podriaďuje a je povinná rozhodnutie dodržiavať a plniť

– delegáti zvolení na vyššie zasadnutia rozhodujú v súlade s rozhodnutiami orgánov, ktoré ich zvolili. Tým sa zabezpečuje prenos názorov z nižších na vyššie orgány

– rozhodovanie vyšších orgánov je pre nižšie orgány záväzné,

– vyššie orgány môžu zrušiť rozhodnutie nižších orgánov, ktoré je v rozpore so stanovami, inými dokumentmi alebo rozhodnutiami vyššieho orgánu

– v prípade sporov medzi názormi jednotlivých orgánov alebo medzi členmi a orgánmi rozhoduje URoK

– pri pripomienkach k návrhu a protinávrhoch  sa hlasuje najprv o nich až nakoniec o samotnom návrhu

– všetky zásadne návrhy musia pred schválením prejsť vnútornou diskusiou v celom OZ, aby sa všetci členovia mohli vyjadriť, zodpovedný orgán musí vypracovať správu so súpisom pripomienok, či boli alebo neboli zapracované a dôvody. Správa musí byť zavčasu k dispozícii členom, ktorí budú o návrhu rozhodovať, ako aj ostatným členom OZ

-na všetkých úrovniach vedenia platí zásada kolektívneho rozhodovania, čo je podmienkou správnosti rozhodovania a umožňuje širokú iniciatívu členstva (toto však koliduje s funkciou predsedu, podpredsedov)

Článok XVI.

Znak OZ, členský znak, pečiatky

1. Červená zaťatá päsť s čiernym oblúkom,

2. Znak spoločnosti a členský odznak schvaľuje Zjazd,

3. Pečiatky orgánov a organizácii schvaľuje ÚR,

4. Spôsob ich používania určuje ÚR.

 

Článok XVII.

Zánik OZ

1. OZ zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným občianskym združením.

2. Ak OZ zaniká rozpustením, Ústredná rada ustanovuje likvidátora.

3. Pri likvidácii spoločnosti sa najskôr uhradia všetky pohľadávky.

4. Majetok sa v prípade likvidácie spoločnosti môže použiť len na verejno-prospešné ciele a charitatívne účely.

Článok XVIII.

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Ustanovujúcim zjazdom.

2. Stanovy nadobudnú platnosť dňom ich schválenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

V Spišskej novej Vsi,   dňa 07.09.2013

Delegáti Ustanovujúceho zjazdu

8 thoughts on “Stanovy

 1. Lukáš Sluka says:

  Naprosto souhlasím a plně se ztotožňuji s textem stanov občanského sdružení Vzdor – hnutí práce.

  Odpovedať
 2. rado says:

  plati sa aj clenske ak ano kolko na rok a dostanem aj nejaky clensky preukaz

  Odpovedať
 3. Stefan says:

  suhlasim kapitalizmus je treba odstranit!

  Odpovedať
 4. Leonard says:

  Neviem či som vás pochopil v názore na Cirkev. Ste proti kresťanstvu? Alebo iba proti rímsko-katolíkockemu? Lebo ak len proti Cirkvy Rímskej tak to chápem. Z profesorom som sa hádal na škole a hájil som vašu stranu ale zoťal ma kresťanstvom ako hlboko veriaceho kresťana. Ďakujem z aodpoveĎ

  Odpovedať
  • VzdorSpis says:

   Vzdor- strana práce rešpektuje náboženske vyznanie, je to každého osobná voľba a nemáme nič proti kresťanom, no stojíme v opozícii voči dogmám, ktoré šíri cirkev, proti jej hierarchii, ktorá vždy podporovala vykorisťovateľov a udržiavala ľudí v poslušnosti a aby sa nebúrili proti spoločenským zriadeniam, ktoré ich vykorisťovali a vykorisťujú.

   Odpovedať
 5. Camellia says:

  Mám technickú otázku.Na fb stránke sa prezentujete ako strana,ale stanovy sa prezentujú ako združenie.Myslím si že sú to dve rôzne veci.Bolo by to potrebné uviesť na správnu mieru.Ako ste teda vlastne zaregistrovaný,strana,alebo združenie?

  Objavila som vás čiste náhodne a tiež som si vás spájala s “Akčnou skupinou…” a vaše stanovy a listovanie v skupinách mi objasnili ten podstatný rozdiel.”Akčný”mi nesedia.Sú akčný smerom s ktorým zásadne nesúhlasím.S vašimi stanovami súhlasím na 90% a preto,ak sa objavíte vo voľbách ako strana,máte môj hlas!Už som rozhodnutá.Nebola som voliť odkedy skončila SDĽ,ktorá ma nakoniec aj tak sklamala.Takto aspoň neprepadne môj hlas.Som spokojná.

  Prajem vám veľa,veľa síl a samozrejme aj úspechov v rozširovaní členskej základne a v politickej práci.

  Odpovedať
  • VzdorSpis says:

   Prečítal som si váš komentár na našej stránke a chcem Vám objasniť váš dotaz. Naša stránka bola pôvodne stŕankou občianskeho združenia Vzdoru-hnutia práce, no z nášho obč. združenia sa vytvorila pred dvoma rokmi politická strana Vzdor- strana práce, ktorá už kandidovala aj v eurovoľbách, či v komunálnych voľbách a taktiež budeme kandidovať aj v parlamentných voľbách v roku 2016. Veľmi ste nás potešila vašou správou a chceme sa opýtať, či by ste sa v našej strane nechceli aj angažovať, či ste nerozmýšľali začať s nami spoluprácu a neskoršie možno aj do strany vstúpiť, nakoľko musíme sa spájať a spoločne bojovať za naše práva, inač nič v našom štáte nepohneme.

   S pozdravom Miroslav Pomajdík podpredseda Vzdoru-strany práce

   Odpovedať

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *