Skip to content

GMO potraviny nemajú u nás miesto: Žiadame zmenu statusu zvieraťa v Trestnom zákonníku

gmo-protest-maize-crop-genes-dangers_02V roku 1989 sa do našej spoločnosti votrel pod záštitou klamlivých vľúdnych ideí kapitalizmus. Život spoločnosti sa začal odvíjať diametrálne odlišnou cestou a odrazu bol determinovaný výhradne honbou za ziskom niekoľkých oligarchov s prepojením na vtedajšie vládne špičky. Za dvadsaťpäť rokov svojho neslávneho pôsobenia dokázal kapitalizmus napáchať v našej krajine toľko škôd, že je len veľmi ťažké všetky ich obsiahnuť, pričom stále vznikajú ďalšie. Mojim cieľom je však tento krát v tomto kontexte poukázať na škody, ktoré boli napáchané predovšetkým na životnom prostredí, v ktorom žijeme a budú v ňom žiť aj naši potomkovia.

 

Prírodné bohatstvo patrí všetkým, nie jednotlivcom!

 

Dnes už azda nie je nutné opisovať vlastizradné aspekty privatizácie štátneho majetku, ktoré mali jediný cieľ – previesť verejný majetok, z ktorého mala dovtedy prospech celá spoločnosť (respektíve jej majoritná časť) do rúk novodobých súkromných podnikateľov bažiacich po majetkoch a neobmedzených finančných prostriedkoch – samozrejme na úkor drvivej väčšiny obyvateľstva.

 

V tejto súvislosti je predovšetkým potrebné uvedomiť si, že peniaze sú len fiktívnou hodnotou, ktorú im pripisuje človek, zatiaľ čo prírodné zdroje našej krajiny sú hodnotou skutočnou a reálnou. Je preto našou povinnosťou naše životné prostredie chrániť a zanechať ho v čo najlepšom stave aj ďalším generáciám, ktoré prídu po nás. Mnohí pravicovo zmýšľajúci ľudia podľahli mylnému presvedčeniu, že kvôli ich kontaktom na vysokých štátnych činiteľov majú pod taktovkou zvrátených neoliberálnych ekonomických teórií neochvejný nárok zmocniť sa verejného majetku, z ktorého by mala mať úžitok celá spoločnosť. Avšak všetkým racionálne zmýšľajúcim ľuďom je nad Slnko jasné, že pravý opak je pravdou.

 

Našou elementárnou úlohou je teda zabrániť týmto pohrobkom kapitalizmu rozvrátiť v záujme ich zisku všetko čo nám je vzácne a na čom nám záleží. Toto však v súčasne nastavených podmienkach nie je jednoduchá úloha. Politický subjekt, ktorý prejaví vôľu zvrátiť tento bezohľadný proces sa stretáva so sabotážnymi praktikami a zosmiešňovaním zo strany zbohatlíkov, ktorí z tohto protiľudového stavu profitujú. Počas prezidentských volieb, ktoré sa konali minulý kalendárny rok, sme napokon mohli byť svedkami toho, ako sa prostredníctvom peniazov a marketingového vymývania mozgov môže neznámy človek dostať do najvyššej štátnej funkcie. Vráťme sa však k pointe tohto článku.

 

Z kúpeľov, či minerálnych vôd by malo profitovať celé obyvateľstvo

 

Úlohou politického subjektu, ktorého primárnym cieľom je oslobodiť spoločnosť od bremena protiľudového režimu a prinavrátiť tak našej spoločnosti stratené hodnoty je zmierniť dopady kapitalizmu tým, že zvráti započatý škodlivý proces a napraví napáchané škody. Logickým vyústením je preto znárodnenie všetkých výrobných prostriedkov, ktoré boli nehanebným a navyše netransparentným spôsobom ukradnuté obyvateľom tejto krajiny spolu s prírodným bohatstvom akým sú napríklad kúpele Korytnica v lone slovenských hôr pri Donovaloch. Liečivé pramene, ktoré po stáročia slúžili našim predkom boli po revolúcii sprivatizované a dnes sú verejnosti neprístupné.

 

Tisíce ľudí sa ročne v týchto výnimočných kúpeľoch liečilo zo svojich zdravotných ťažkostí, ale s príchodom súkromného vlastníctva a neoliberálneho ekonomického blúznenia bola ich zlatá éra ukončená. Pevne verím, že iba dočasne. Verejné blaho nesmie byť porazené zvrátenou egoistickou túžbou jednotlivca po zisku. V tejto súvislosti je nutné takisto zvrátiť proces privatizácie a rozkrádania štátnych lesov, ktoré sa napriek svojej nepopierateľnej celospoločenskej hodnote stali dejiskom neuváženého klčovania stromov takmer bez náhrady a tiež dejiskom špekulácií za účelom výstavby predražených súkromných hotelov a penziónov.

 

Revízia kapitalistickej legislatívy v oblasti životného prostredia

 

Kvalita kapitalistickej legislatívy je mierne povedané biedna. Napriek tomu však našťastie exituje aspoň čiastočná úroveň ochrany prírody a jej zdrojov. Pre novodobých zbohatlíkov je však táto právna ochrana iba teoretickou prekážkou a v praxi je často krát masívne obchádzaná. Je preto nutné čo najskôr sprísniť sankcie a postihy pri porušovaní  týkajúcich sa ochrany životného prostredia a zvierat a vo veľkej miere posilniť mieru kontroly ich dodržiavania.

 

Toto opatrenie si vyžaduje vyvíjanie politického tlaku na novelizáciu zákona o ochrane prírody (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov), vodného zákona (zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov), zákona o lesoch (zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) a v neposlednej rade zákona o ochrane pôdy (zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

 

S prírodou a životným prostredím nepochybne úzko súvisí tiež zver a vo všeobecnom ponímaní tiež status zvieraťa ako takého v našej legislatíve. Popri rozkrádaní verejného majetku a honbe za ziskami sa pozabudlo na skutočnosť, že v Trestnom zákonníku (zákon      č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov), je v ustanovení § 130 ods. 1 písm. a) zviera explicitne definované ako vec. Ak Vám teda sused otrávi psa, jediný právny postih, ktorý mu hrozí je poškodzovanie cudzej veci. Inými slovami, život zvieraťa je u nás cenený veľmi nízko.

 

Štát, ktorý si neváži zviera ani len do tej miery, aby ho právnym predpisom oddelil od obyčajnej materiálnej veci, má podľa môjho názoru veľmi biednu morálnu hodnotu a obdobným spôsobom sa následne stará i o svojho občana (čoho sme v konečnom dôsledku za posledných dvadsaťpäť rokov svedkami).

 

Vyššie zmienené zákony týkajúce sa ochrany prírody spolu s Trestným zákonníkom je podľa môjho názoru nutné upraviť v zmysle humanitných hodnôt, ktoré nie sú motivované ziskom, ale vôľou zmeniť našu spoločnosť a naše životné prostredie k lepšiemu, a to v prospech každého občana. Toto bude realizovateľné iba v prípade, že vysoké štátne funkcie budú obsadené ľuďmi, ktorí budú konečne pracovať v záujme celej spoločnosti a všetkých obyvateľov a nebudú iba skorumpovanými bábkami nadháňajúcimi zisk niekoľkým oligarchom nehľadiac na dôsledky svojich činov.

 

Geneticky modifikované potraviny nemajú u nás miesto (GMO)

 

Iba za predpokladu, že z činnosti politikov bude odstránený zisk jednotlivcov by bolo prakticky aj teoreticky realizovateľné uzákonenie absolútneho zákazu genetickej modifikácie potravín a tiež dokrmovanie zvierat určených na konzumáciu chemickými prípravkami urýchľujúcich ich rast. Argument, že genetická modifikácia potravín je nutná pre zasýtenie všetkých ľudí na svete je veľmi biedny a nie je ničím iným ako obyčajnou snahou zastrieť pravý úmysel, ktorým je vypestovať na čo najmenšom priestore s čo najmenším finančným nákladom čo najviac potravy za čo najkratší časový úsek. Pokiaľ by bolo tvrdenie, že genetická modifikácia potravín a dokrmovanie zvierat rastovými hormónmi relevantné a celý tento počin by mal humanitárny charakter s cieľom zabrániť akémusi hladomoru, prečo sa potom tieto plodiny a zvieratá objavujú v drvivej väčšine na pultoch európskych a amerických krajín, v ktorých je podľa overiteľných celosvetových štatistík zaznamenaná dlhodobá obrovská miera plytvania s potravinami?

 

Pravdou je, že genetická manipulácia potravín a tiež dokrmovanie zvierat chemikáliami nikdy nemala a ani nemá humanitárny charakter, pričom hladomor vo svete vzniká kvôli zlej distribúcii potravín a masívnemu plytvaniu s nimi. Výborným príkladom je Argentína, ktorá je jedným z najväčších producentov geneticky modifikovanej sóje a napriek tomu tam trpí značné percento ľudí chudobou a hladom. Cieľom týchto praktík je len maximalizácia zisku jednotlivca bez ohľadu na zdravotné a morálne aspekty.

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa domnievam, že je v záujme nás všetkých zamyslieť sa, spojiť sily a pokúsiť sa zmeniť tento protiľudový vývoj, ktorého motorom je iba honba za ziskom niekoľkých jednotlivcov.

 

LOGIX- Vzdor- strana práce Bratislava

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *