Skip to content

Programové hodnoty koalície politických strán KSS a VZDORu – strany práce do volieb do EP 2019: Za záujmy pracujúcich ľudí! 

Za Európu suverénnych a rovnoprávnych  národov! Za záujmy pracujúcich ľudí! Za bezpečnosť a spoluprácu!

Európska únia prechádza vážnou krízou. Čas ukázal, že v centre pozornosti európskych politických elít nie je pracujúci človek, ale záujmy oligarchov a maximálna a bezohľadná tvorba ziskov. V centre pozornosti nie sú záujmy obyčajných pracujúcich ľudí, ale záujmy  európskej byrokracie, bánk a ekonomických elít,  ktoré potláčajú tvrdo vydobyté práva pracujúcich, ako aj prirodzené kultúrne a historické tradície národov Európy v prospech globalizácie a hŕstky oligarchov, ktorí z toho všetkého rozprávkovo bohatnú.

Čas ukázal, že Európska únia v súčasnej podobe ovládaná predovšetkým Nemeckom a Francúzskom, nedokáže vyrovnávať rozdiely v životnej úrovni a v kvalite života medzi obyvateľmi jednotlivých členských štátov. Práve naopak. Prehlbujú sa sociálne rozdiely a rastie armáda pracujúcej chudoby. Nedokáže riešiť otázky nelegálnej migrácie, nakoľko ju sama vytvára, keď zatvára oči pred tým, že množstvo nadnárodných korporácií z EÚ, bezbreho vykorisťujú pracujúcich z Tretieho sveta, ktorým platia smiešne mzdy, drancujú ich nerastné bohatstvo, korumpujú miestne vlády, platia smiešne dane, vďaka daňovým rajom a rôznym “optimalizáciám“, likvidujú ich domáci trh dumpingovými cenami, podnecujú konflikty, vojny a nestabilitu.

EÚ nezvláda začleňovanie migrantov do spoločnosti, čo je spôsobené práve vďaka jej kapitalistickej neoliberálnej povahe a tí sú vytláčaní do najhorších okrajových štvrtí veľkomiest, v ktorých majú ako-takú šancu živoriť a prežívať a tým ich necháva napospas chudobe a nezáujmu a to je živná pôda pre kriminalitu a náboženský extrémizmu. Kapitalizmus v tejto integrácii totálne zlyháva a je hlavným vinníkom tohto stavu.  Nedokáže riešiť nadnárodnú a organizovanú kriminalitu a ani  vyostrujúce sa environmentálne problémy.

Vládnuce zložky v súčasnej  EÚ a sily, ktoré ich zastupujú bezohľadne presadzujú politiku neoliberalizmus v hospodárstve, nedemokratické, centralistické a direktívne  formy jej fungovania, militarizmus na miesto bezpečnosti a intervencionizmus v medzinárodných vzťahoch.

Realitou je aj fakt, že v  Európe sa znovu objavujú a posilňujú ultrapravicové a neofašistické sily, ktoré boli porazené bojom národov v 20. storočí, zatiaľ čo hodnoty sociálne spravodlivej spoločnosti sú vyčleňované na okraj spoločenského záujmu. V niektorých členských štátoch sa ultrapravicové sily zúčastňujú na vládnej moci  a systém im umožňuje šíriť ich rasovú nenávisti, xenofóbiu, šovinizmus a homofóbiu a spochybňovať myšlienku rovnosti. Asymetrie a nerovnosti v rozvoji medzi členskými štátmi EÚ sa prehĺbili. Samotná EÚ ostáva v kríze a čelí vážnym nepokojom.

Európska únia sa stala poslušným vykonávateľom vôle USA a zločineckého vojenského paktu NATO. Podieľa sa na konfrontačnej politike vo vzťahu k Ruskej federácií a tak prispieva k destabilizácií pomerov vo svet. Namiesto pomoci o odstraňovania  príčin, ktoré viedli milióny ľudí k opusteniu ich krajín, EÚ realizuje politiku, ktorá stupňuje a zhoršuje situáciu. Zapojenie jednotlivých členských štátov do imperialistických intervencií na Blízkom východe a v severnej Afrike znásobilo počet utečencov a migrantov. Zaťaženie koloniálnej minulosti v kombinácii s neokolonálnou politikou vykorisťovania krajín Afriky a Ázie vytvorilo bludný cyklus chudoby a nedostatočného rozvoja, ktorý vedie ich obyvateľstvo k hľadaniu lepšieho života v Európe.

Zároveň nadnárodný kapitál v európskych krajinách láka utečencov a migrantov, ako lacnú pracovnú silu, ktorú chce využiť, aby oslabila pracovné práva domáceho európskeho obyvateľstva. Nikto nepochybuje o tom, že migrácia a kríza utečencov sú zložitou a viac dimenzionálnou otázkou, Ale imperialistické vojny, militarizmus a chamtivosť kapitálu ohrozujú bezpečnosť, pracovné a sociálne pravá domáceho obyvateľstva v jednotlivých členských štátov únii.

Iná Európa je možná! Za Európsku úniu suverénnych  a rovnoprávnych štátov!

Uvedomujeme si fakt, že Európska únia, ako priestor integrácie štátov a ich obyvateľov Európy nemá v súčasnosti svoju alternatívu. Členstvo Slovenskej republiky v nej však má význam a budúcnosť len v takom prípade,  ak bude napomáhať prehlbovaniu slovenských štátnych záujmov a hlavne záujmov obyčajných pracujúcich, vzájomne výhodnej, mierovej spolupráce všetkých európskych národov.

Budúcnosť má Európa len  ako spoločenstvo suverénnych štátov spolupracujúcich na princípoch vzájomnej výhodnosti,  sledujúca záujmy bežných ľudí a nie kapitálu. Presadzujeme Európu, ktorá rešpektuje demokratické princípy, suverenitu a rovnaké práva jej štátov ako aj  kultúrno-historickú  rozmanitosť a identitu každého národa.

Nie európskej byrokracii! Áno pre  posilnenie hlasu občanov!

 Politika Európskej únie je v súčasnosti realizovaná predovšetkým prostredníctvo byrokratizmu a direktív. Presadzujeme Európu, ktorá odmieta byrokraciu a nátlakové formy presadzovania rôznych záujmov. My presadzujeme posilnenie úlohy občanov v politike. O zásadných aspektoch života musia rozhodovať občania únie vo voľbách a referendách a nie bruselský úradníci. V tomto kontexte odmietame aj hegemóniu niekoľkých dominantných západných štátov na čele s Nemeckom a Francúzskom, v únii a presadzujeme absolútnu rovnosť všetkých zúčastnených.

Pre efektívnejšie presadzovanie záujmov krajín strednej Európy podporujeme úzku spoluprácu krajín Višegrádskej štvorky.  Presadzujeme revíziu základných kódexov  Európskej únie a to tak, aby  z nich boli odstránené všetky nástroje neoliberálnej politiky a posilnené prvky ekonomickej demokracie, družstevníctva a trvale udržateľného rozvoja. Tam kde je to potrebné,  presadzujeme opätovné posilnenie úlohy národných štátov, občanov a občianskych iniciatív.

Zásadné nie Európskej únii bánk, kapitálu a ziskov! Áno sociálnej spravodlivosti a solidarite!

Súčasná Európska únia svojou politikov realizuje útok na životnú úroveň bežných ľudí. Sociálne nožnice sa roztvárajú  a to nielen v štátoch bývalého východného boku, ale aj v klasických štátoch západu. Svedectvom toho je napríklad aktuálna situácia vo Francúzku, Taliansku, Portugalsku, či Španielsku. Privatizácia a v jej dôsledku absolútna dominancia privátneho sektoru a diktát finančného kapitálu ožobračujú občanov z nových členských štátov a chudobnejšie štáty Európskej únie. Našim cieľom je premeniť spoločenský systém tak, aby viedol k rastu a rozvoju tých najbiednejších občanov EÚ.

Za nevyhnutné považujeme zastaviť demontáž  a rozkrádanie už aj tak  zdecimovaného sociálneho štátu. Naštartovať nový rozvoj smerujúci k skutočnej sociálnej spravodlivosti a solidarite. Presadzujeme urýchlené mzdové zbližovanie  v celej únií. Nie je možné aby Slovensko patrilo medzi štáty únie s európskymi cenami tovarov a služieb a z najnižšími príjmami.  Sľubujú nám, že EÚ nám môže zaručiť právo na prácu, naše pracovné a sociálne práva. Cieľom je presvedčiť národy, že im zaručili lepšiu životnú úroveň. Je to veľký  klam.

Pripomíname fakty, že v EÚ je dnes reálne takmer 17 miliónov nezamestnaných a dosahuje 21% a celkový počet tých,  ktorí žijú pod hranicou chudoby a odhaduje sa na  43 miliónov ľudí. Presadzujeme rovnaké pravidlá zamestnávania bez ohľadu na štátnu príslušnosť v každej krajine EÚ a rovnoprávne platové podmienky pre mužov a ženy  na rovnakej pracovnej pozícii.

Pracujúci majú obrovskú silu a keď dokážu koordinovane udrieť a nastoliť spoločné požiadavky vo viacerých závodoch a pracoviskách nejakého koncernu, tak to vyvolá obrovskú povzbudzujúcu reakciu aj smerom k zamestnancom v ďalších závodoch a pracoviskách po celom svete. Spoločným tlakom si pracujúci navzájom pomôžu a nezáleží, z akého štátu sú. Toto je našou hlavnou zbraňou, ktorá môže meniť dejiny.

Preto jednou z našich hlavných úloh je to, že chceme prepojiť vzájomnú činnosť všetkých revolučných európskych a svetových strán, zväzov a hnutí pracujúcich, ale aj pracujúcich, ktorí nie sú členmi žiadnej organizácie, ktorí by postupovali spoločne vo svojich požiadavkách v každej jednej krajine. Takýmto spôsobom vieme ovplyvňovať dianie, ktoré sa nás bytostne dotýka, aj za hranicami našej krajiny.

Za ekologicky udržateľný pokrok!

Namiesto ochrany životného prostredia podriaďuje EÚ environmentálne politiky zákonom trhu. Škandály nadnárodných priemyselných odvetví, ktoré porušujú právne predpisy o životnom prostredí a neprijatie potrebných rozhodnutí na boj proti zmene klímy a dramatické dôsledky environmentálnych problémov na obyvateľstvo, svedčia o rozdieloch medzi vyhláseniami a opatreniami. Je nevyhnutná zmena ľudí k otázkam životného prostredia.

Akákoľvek výroba musí byť ekologická a spotreba zdravotne nezávadná. Presadzujeme ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy akejkoľvek zelene ako aj vodných zdrojov a ovzdušia. Presadzujeme politiku minimalizácie spotreby fosílnych palív a podporu alternatívnym a ekologickým možnostiam. V tomto kontexte podporujeme rozvoj bezpečnej  jadrovej energetiky a využívaniu slnečnej energie.   


Za Európu mieru,  bezpečnosti, spolupráce a porozumenia!

Súčasná Európska únia ako najbližší spojenec USA neustále militarizuje a prehlbuje organické prepojenie s NATO. Aktuálne  s vytvorením štruktúrovanej spolupráce vo vojenskej oblasti (PESCO) bola naznačená nová fáza militarizmu, ktorá okrem iného znamená viac vojenských výdavkov na zbrojenie a podporu obchodovania so zbraňami. Zastavme to! Presadzujeme EÚ, ktorá rešpektuje Chartu OSN a medzinárodné právo vrátane princípov sebaurčenia národov a územnej celistvosti a suverenity všetkých štátov.

Presadzujem  EÚ, ktorá odmieta predbiehanie v zbrojení a militarizáciu medzinárodných vzťahov. Presadzujeme EÚ, ktorá pôsobí na ukončenie vonkajších agresívnych zásahov,  ktorá ukončí agresívne vojenské spojenectvá, ako je NATO a odmietne  existenciu cudzích vojenských základní  na území členských štátov. Presadzujeme Európu, ktorá podporuje spoluprácu a priateľstvo medzi všetkými krajinami sveta. Presadzujeme Európu akceptujúcu a podporujúcu  multipolárnosť sveta  a vzájomné rešpektovanie jeho mnohotvárnosti. Výlučná euroatlantická orientácia je prežitá.

Za dôležité považujeme, aby sa Európska únia orientovala na spoluprácu v celosvetovom rozmere a v tomto kontexte predovšetkým na euroázijskú spoluprácu. Za nevyhnutné považujeme odstránenie konfrontačného tónu politiky vo vzťahu k Ruskej federácií a jeho nahradenie partnerstvom a spoluprácou v oblasti hospodárstva, sociálnej politiky i bezpečnosti.

Vyzývame občanov, aby odmietli terajšiu politickú a ekonomickú líniu EÚ a posilnili svoj odpor voči ofenzíve  kapitálu a strán, ktoré slúžia jeho záujmom. Aj vlády sociálnych demokratov tomuto záujmu aktívne napomáhajú!

Deklarujeme, že úloha koalície politických strán Komunistická strana Slovenska a Vzdor – strana práce vo  voľbách do Európskeho parlamentu je oslabiť zastúpenie neoliberálnych politických prúdov a spoločne s partnermi z iných štátov únie  sa pokúsiť urobiť obrat v jej politike od záujmov kapitálu v prospech záujmov väčšiny bežných ľudí. Slovenskej verejnosti ponúkame možnosť skutočnej ľavicovej, antikapitalistickej a vždy bojujúcej za práva pracujúcich a vlasteneckej  voľby pri voľbe slovenských  poslancov európskeho parlamentu.  

Zjednotená ľavicová koalícia KSS a VZDORu- strany práce smeruje k voľbám do parlamentu EÚ

Komunistická strana Slovenska (KSS) a VZDOR – strana práce (VZDOR-SP) predložili spoločnú kandidátku do Európskeho parlamentu. Postupujeme ako koalícia strán a vstupujeme do volieb s cieľom presadzovania skutočne ľavicovej politiky aj na pôde Európskeho parlamentu.

Lídrom kandidátky je 42 ročný Jozef Hrdlička, dlhoročný predseda KSS. Na kandidátke dostali priestor aj mladí ľudia z občianskeho združenia Frontu ľavicovej mládeže (FĽM).

Slovami predsedu KSS Jozefa Hrdličku „Je to veľký krok ku zjednoteniu všetkých skutočne ľavicových strán na Slovensku. Sme otvorení spolupráci aj s inými stranami, ktoré majú podobné programové hodnoty ako my. Parlamentné voľby sa blížia a upadajúca sila vládneho Smeru SD dáva možnosť, že v NR SR opäť zasadne skutočne ľavicová strana. Podiel ľavicovo zmýšľajúcich obyvateľov na Slovensku predstavuje niekoľko desiatok percent a jediné čo potrebujeme, je dôvera a ich odhodlanie ísť ku voľbám. Vysielame zároveň signál všetkým ľavicovým subjektom, že je koniec nejednote. Nastal čas zjednotiť sa a bojovať za práva pracujúcej chudoby a dôchodcov, ktorí čelia drsnému kapitalizmu už takmer 30 rokov, a za perspektívnu budúcnosť mladej generácie.“

Predseda VZDORu- strany práce Miroslav Pomajdík dopĺňa tieto slová: „Vidíme reálny cieľ, že naši zástupcovia posilnia rady poslancov zastupujúcich ľavicové hodnoty na európskej pôde a zároveň posilnia naše aktivity v boji proti fašizujúcej sa spoločnosti. Sme svedkami, že Európska únia nezvláda nárast šovinizmu a fašizmu v jednotlivých členských krajinách a svojim konaním iba vytvára k tomuto podmienky. V Európskom parlamente absentuje sociálna otázka a oveľa viac sa diskutuje o témach napomáhajúcim nadnárodnému kapitálu, ako ľuďom práce. Toto chceme zmeniť a obrátiť pozornosť na skutočné problémy ľudí.“

Európska únia je podľa nás iba dojnou kravou a chlebodarcom oligarchie na Slovensku. Peniaze vkladané do EÚ našou krajinou, sú následne prideľované na projekty súkromného segmentu, ktorý ešte viac bohatne aj vďaka týmto peniazom pôvodne pochádzajúcich z daní bežných ľudí. Naďalej sa prehlbuje rozdiel medzi bohatou elitou a pracujúcou chudobou.

Vyzývame všetkých ľavicovo orientovaných ľudí, aby sa volieb zúčastnili a podporili zjednocovací proces ľavice na Slovensku, príkladom ktorého je Komunistická strana Slovenska a Vzdor -strana práce.

Miroslav Pomajdík                                                                    Jozef Hrdlička

VZDOR – strana práce                                         Komunistická strana Slovenska

predseda                                                                                     predseda

Koalícia Komunistickej strany Slovenska a Vzdoru-strany práce

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *