Skip to content

Ako funguje, na akých hodnotách stojí, čo presadzuje a kde vidí najväčšie problémy Slovenska Vzdor-strana práce: Všetko v kocke

Vzdor-strana práce je stranou hlásiacou sa ku komunistickej a antifašistickej tradícii z toho samozrejme vyplýva, že sme stranou, ktorá chce prekonať kapitalistický režim, zavrhnúť vykorisťovanie človeka človekom a nahradiť ho socializmom, poučeným z chýb minulosti, obohatený o poznatky prítomnosti a s víziou do budúcnosti. Toto sú naše dlhodobé ciele. Z tých krátkodobých presadzujeme napr. ukončenie členstva SR v zločineckej organizácii NATO, či totálne prehodnotenie doterajšej spolupráce štátov v Európe. EÚ je pre nás organizácia založená na prospech nadnárodných korporácií a oligarchov, kde sa presadzujú neoliberálne zákony, okliešťujú sa demokratické, sociálne a pracovné práva. My voláme po hĺbkovej revízii spolupráce štátov v EÚ a celej Európe, lebo nie je možné presadzovať návrhy neoliberálnych lobistov a politikov a hlas obyčajných pracujúcich ľudí zatláčať do úzadia. Presadzujeme solidaritu pracujúcich, národov, etník a utláčaných skupín naprieč všetkými krajinami, odmietame byť kolóniou domácej a medzinárodnej oligarchie. Chceme, aby naši pracujúci robili pre seba, aby sme opäť vlastnili naše hospodárstvo, ktoré nám ukradli. Národ, ktorý nevlastní svoje výrobné prostriedky, nerozhoduje o ničom, stáva sa len bábkou v rukách úzkej skupiny ľudí.

Chceme, aby sa konečne demokracia dostala aj do fabrík a na pracoviská. Ľudia dnes robia v súkromných diktatúrach. Chceme obnoviť potravinovú sebestačnosť, družstevnú tradíciu, odstrániť imperialistické vojenské a obchodné bloky, ktoré sa stavajú proti sebe a tým  zvyšujú riziko vojen. Už z toho teda vyplýva, že oproti iným stranám sa vyznačujeme tým, že my nechceme kapitalizmus nejak vylepšovať, ako iné politické strany, my ho chceme odstrániť a budovať spravodlivý a humanistický režim, ktorému hovoríme socializmus.

Našim poslaním je bojovať za pracujúcu triedu a hájiť jej práva a ideologicky stojíme proti prenikaniu sociálno-demokratizmu do komunistického hnutia, ktorý odbúrava z komunistických strán revolučnosť a tieto strany už potom nemajú snahu nahradiť kapitalizmus.

14429452_10205522490620542_858769299_nSme členom medzinárodnej revolučnej a komunistickej organizácie ICOR, ktorá združuje obdobné strany ako sme my na všetkých kontinentoch. Naša strana vyvíja nepretržitú činnosť, organizujeme stretnutia so záujemcami o členstvo a rozširujeme naše miestne organizácie, organizujeme demonštrácie, vzdelávacie semináre, prednášky, kooperujeme na rôznych projektoch, venujeme sa ekologickým a poľnohospodárskym aktivitám, konkrétnej sociálnej pomoci pracujúcim, poskytujeme bezplatné právne rady v oblasti pracovného práva pre pracujúcich, poslali sme z našich zdrojov dojčenskú stravu pre hladujúce deti v Donbase, venujeme sa pravidelnej publikačnej činnosti a odborovým právam, vydávame vyhlásenia k rôznym témam a naše návrhy na zlepšenia, čiže naša strana nepracuje medzi ľuďmi len pred voľbami, ako to robia kapitalistické strany, ale pracujeme súvisle.  

Vedenie Vzdoru-strany práce a členská základňa

Vedenie Vzdoru-strany práce Ústrednú radu tvorí osem členov. Predsedníctvo strany tvorí predseda Stanislav Pirošík (28 rokov) a traja podpredsedovia Miroslav Pomajdík (29 rokov) pre zahraničné záležitosti, Martin Zeleňák (31 rokov) pre domáce záležitosti a Jozef Vacula (26 rokov) pre agitáciu a propagáciu. Je pravda, že naše vedenie je plné mladých ľudí. Je to aj zásluhou toho, že k politike sme „pričuchli“ v novodobom Socialistickom zväze mladých, kde sme utvorili veľmi priateľský a súdržný kolektív, ktorý dnes tvorí jadro vedenia Vzdoru-strany práce.

Musíme však doplniť, že napriek tomu, že Vzdor-strana práce má väčšinu členov od 20 do 40 rokov, tak významnú skupinu tvoria aj členovia od 40 do 60 rokov a samozrejme máme aj členov v dôchodkovom veku. Zastúpené sú u nás všetky vekové kategórie. Komunistické myšlienky nás oslovili hlavne kvôli tomu, že sme pochopili, ako funguje kapitalizmus, kde je na jednej strane väčšina obyvateľstva planéty, ktorá je vykorisťovaná a ledva prežíva, a na strane druhej je malé percento najbohatších ľudí, ktorí z rozprávkovo bohatnú z našej práce a drancovania našich prírodných zdrojov a spoločného bohatstva, ktorí nevedia čo s peniazmi a my rozmýšľame, ako prežiť od výplaty k výplate.

14183964_1254459164584449_1868746053057689360_nKapitalizmus spôsobuje chudobu, vojny, násilie, egoizmus a odcudzenie ľudí. Učí ľudí k sebeckosti a bohatnutiu aj „cez mŕtvoly“. Pochopili sme, že ľudia, ktorí nevlastnia svoje hospodárstvo, nemôžu byť nikdy slobodní. Oslovuje nás solidarita a spolupráca medzi ľuďmi, odmietanie vykorisťovania, priame demokratické riadenie nášho života vo všetkých sférach, nakoľko dnes má moc len ten, kto má za sebou kapitál. Sme humanisti a marxisti a teda vidíme veľké nebezpečenstvo v kumulácii obrovskej moci v rukách úzkej vrstvy oligarchov a nadnárodných korporácií, ktorí majú v rukách už väčšiu moc, ako väčšina štátov.  

V čom vidíme najväčšie problémy súčasného Slovenska?

Za najväčšie problémy považujeme vládu kapitalizmu, vládu domácej a zahraničnej oligarchie, že naše hospodárstvo je v súkromných rukách a väčšina národa je len lacnou pracovnou silou. Videli sme totálny zánik a drancovanie niekdajšieho nášho spoločného národného majetku, ktorý sa dostal do súkromných rúk. Taktiež je drancované naše prírodné bohatstvo a zdroje, rozširuje sa pracujúca chudoba, vysťahovalectvo, kedy niekoľko stoviek tisíc našich pracujúcich musí chodiť pracovať do cudziny, nakoľko by sa vo vlastnom štáte neuživili. Takto strácame pracujúcu inteligenciu, kreatívnych a vzdelaných pracujúcich.

Problémom je tiež totálna neschopnosť pri odbúravaní chudoby Rómov, ktorí za socializmu robili, socializmus ich dokázal integrovať a s majoritnou väčšinou si dobre spolunažívali a kapitalizmus a hospodárstvo v súkromných rukách si nevie poradiť s týmto problémom. Rómom treba zabezpečiť prácu a vzdelanie, to je hlavným problémom, ktorý keď sa neodstráni, tak chudoba a napäté vzťahy budú narastať. Z toho vyplýva aj fašizácia spoločnosti, kde sa nehovorí o riešení problémov, ale o represii a elity čoraz viac potláčajú demokratické rozhodovanie ľudí.

10590672_1531181117118606_7729612841844271467_nVeľký problém vidíme v zlej rodinnej politike, ktorá je kapitalizmu vlastná. Mladé rodiny nemajú na vlastné bývanie, nie sú im ponúkané bezúročné pôžičky, dostupné dotované bývanie, dostatočné platové ohodnotenie, lebo ako navrhujeme my, plat pracujúceho človeka na SR by nemal klesnúť pod 800 eur. Štát a samosprávy už v takej miere nedotujú športy pre mládež, kultúrne podujatia, jasle, škôlky, školy a tým pádom je veľmi ťažké, aby mladé rodiny mali deti. Rodičia musia pracovať v zahraničí, porušuje sa 8-hodinový pracovný čas, pracujúci musia robiť nadčasy a tým sa partneri odcudzujú a dochádza k rozvodom, rozchodom a deti vyrastajú v strese a pod veľkým tlakom.

Práva pracujúcich sú v podnikoch veľakrát hrubo porušované, radoví odborári sú zastrašovaní atď… Zlikvidovala sa družstevná tradícia, naša potravinová sebestačnosť, kvôli efektivite vo výrobe sa zrušili prísne potravinové regulácie a normy a tým aj kvalita potravín, ktoré konzumujeme… tých problémov, ktoré z kapitalistického charakteru vyplývajú je veľké množstvo.  

Prečo považujeme NATO za zločineckú organizáciu

NATO sú ozbrojené zložky západnej veľkoburžoázie. Vzdor-strana práce požaduje vystúpenie Slovenska z NATO a budeme sa vždy tvrdo stavať proti akýmkoľvek snahám o zriadenia základní, či centier NATO na našom území. Odsudzujeme taktiež vznik nového logistického centra na našom území, ktoré je jednoznačne nástrojom zrady, nakoľko jeho činnosť je zameraná na prípadný vstup cudzích vojsk na naše územie. NATO považujeme za zločineckú organizáciu, ktorá šíri po celom svete len nestabilitu, chaos a smrť. NATO pomáha rozdúchavať konflikty a priamo sa na nich zúčastňuje. Nejde o obrannú organizáciu, ale o agresora, veď od svojho vzniku podnikalo NATO len útočné, nie obranné akcie.

12191563_1062983633732004_1243092104441314796_nSme presvedčení o tom, strana SMER schválením logistického centra NATO na našom území zradila svojich obyvateľov a pripravila tak podmienky na vstup zahraničných vojsk na naše územie v budúcnosti. NATO chce silou mocou zatiahnuť svet do novej studenej vojny a poštvať európske národy a svet proti Rusom. Ide o nebezpečnú hru, ktorá sa môže skončiť pre celý svet veľkou katastrofou. Slovensko by malo zachovať pokoj, ukázať triezvy rozum a stať sa lídrom, ktorý pomôže zblížiť štáty Európy a sveta, no vznik logistického centra NATO u nás dokazuje, že dnešná vláda SR sa vybrala presne opačným smerom…

Prečo stojíme proti neoliberálnym zmluvám ako CETA, či TTIP?

Hovoria nám o tom, ako to povedie k vzniku nových pracovných miest. To sú však rozprávky, nakoľko táto zmluva bude okliešťovať pracovné práva a ešte viac posilní postavenie a moc nadnárodných korporácií. Cieľom takýchto neoliberálnych zmlúv bolo a vždy bude posilniť moc oligarchov a zefektívniť ich biznis, na úkor nás pracujúcich. Samozrejme pre kapitalistické politické elity bude uzatváranie takýchto zmlúv vždy výhodné, nakoľko peniažky potečú aj do ich vrecák a ich spriazneným oligarchom, ktorí ich financujú a ktorým sa defakto zodpovedajú… Táto zmluva bude mať za následok potlačenie odborových, pracovných a sociálnych práv pre pracujúcich a dôjde k poklesu pracovných miest a tak isto aj k znižovaniu platov v EÚ, kvôli zavádzaniu ďalších neoliberálnych postupov na pracoviskách, pod heslom zvyšovania efektivity práce.

Prijatie tejto zmluvy tak isto záporne ovplyvní ekologické normy a normy pri kvalite potravín, nakoľko sa ku nám budú dostávať výrobky, ktoré by podľa našich terajších noriem boli nevyhovujúce, obsahom rôznych chemikálií.

ttip-ceta-stopV EÚ sú v porovnaní s USA prísnejšie zákony ochraňujúce zamestnancov, čo v prípade jednotného trhu znižuje konkurencieschopnosť EÚ. Preto v záujme konkurencieschopnosti by sa v EÚ museli oslabiť práva zamestnancov. Vlastne zanikne doterajší model tzv. „sociálnej“ Európy. Zánik tejto akejsi „sociálnosti“ v EÚ spôsobí ďalšie zhoršenie postavenia pracujúcich v EÚ aj USA. Začne sa špirála neustáleho zhoršovania postavenia odborov a pracujúcich. TTIP urýchli proces zotročovania občanov USA a EÚ.

Ďalej podľa tejto dohody majú byť v prípade nezhôd arbitrážne súdy medzi „suverénnymi“ štátmi a korporáciami. Čosi také stavia štáty a celé národy na jednu úroveň so súkromnými monopolmi. Reálne hrozí, že záujmy korporácii a monopolov budú nadradené potrebám národov. Toto je najproblematickejší bod celej zmluvy, lebo to spôsobí zánik suverenity štátov a otvorenú nadvládu korporácii.

Náš názor na migračnú krízu. Čo ju spôsobuje a čo máme robiť…

Treba pred ľuďmi odhaľovať takých, ktorí obracaním hnevu na migrantov pomáhajú upevňovať súčasný režim. Odmietame aj politiku neustáleho prijímania, teóriu multikulturalizmu, ktorou kapitalisti len maskujú dôsledky svojho systému. Pre upresnenie: porovnajme si, že my komunisti hovoríme o vysťahovalectve za prvej republiky ako o krivde kapitalizmu, ktorý vytváral chudobu a hladové doliny. Kapitalisti toto ignorujú a nazvú to “multikulturalizmom”.

Až keď skončí vykorisťovanie národa národom, až keď bude každý národ pracovať pre seba, až keď bude v každom štáte samozrejmosťou vzdelanie, bývanie a zdravotná starostlivosť, až potom skončí nelegálna masová migrácia. Takéto uvažovanie je žiaľ pre mnohých zložité, len málokto chce túto situáciu chápať v kontexte, oveľa jednoduchšie je hovoriť o záplave čiernych opíc a obracať svoj hnev na imigrantov, ako na agresorov, čo je samozrejme umocňované aj útokmi islamského štátu či vyhláseniami islamských radikálov. Tieto názory sú medzi ľuďmi pomerne rozšírené a obávam sa že z našej pozície máme len malú možnosť ich ovplyvniť.

Práve upútavaním svojho hnevu na imigrantov a obyvateľov inej národnosti pomáhame upevniť moc kapitálu, budeme sa biť, strieľať, vraždiť i nenávidieť medzi sebou. Kapitalistické princípy zostanú a to aj keď sa navzájom vyzabíjame. Kritika kapitalizmu možno znie ako omieľané a nerealizovateľné klišé, ale reálne iná možnosť ani neexistuje! Bedač sa nevyparí žiadnym zákazom ani prijatým zákonom!

11535931_985060711524297_920175290554001701_nMigrácia, či už ekonomická, alebo vojnová, je všeobecne javom negatívnym. Je to jav a priamy dôsledok kapitalizmu, kde veľmoci napojené na veľkokapitál bojujú o svoje pôsobenie a panstvo, bojujú o prístup k nerastnému bohatstvu, pozemkom, lesom, ale i k lacnej pracovnej sile. Neraz je dôsledkom práve vojna v regióne. Na druhej strane fakt, že existuje svet bohatého (imperialistického) kapitalizmu a svet chudobného kapitalizmu, spôsobuje vysťahovalectvo za prácou a lepším životom. Veď to všetci poznáme. Chceš žiť? Vypadni na Západ a choď si zarobiť a tak sa podľa toho aj správame. Chodíme po Anglicku, Nemecku, Rakúsku a ďalších krajinách. A keďže konkurencia funguje aj na strane pracovnej sily, predávame svoju prácu podstatne nižšie, než je tamojší štandard. Východná Európa obsadzuje vo veľkom pracovné pozície na Západe. Dnes však už neplatí to, čo kedysi, že sa vrátime ako zbohatlíci. Vrátime sa, zaplatíme hypotéku a môžeme sa tam vrátiť. Máme teda to – čo sme mali za socializmu ako samozrejmosť – strechu nad hlavou, ale nemuseli sme chodiť ako vandráci, prácu sme našli priamo v obci, prípadne v okresnom meste.

A to máme ešte šťastie – narodili sme sa vo východnej Európe. Čo taký človek, ktorý sa narodí v africkej, ázijskej či latinskoamerickej mizérii? Títo ľudia sú vystavení kapitalizmu bez akýchkoľvek obmedzení a sociálnych práv – teda dávnemu snu všetkých liberálov. Nebolo by to tak – nebyť kapitalizmu a arogantných mocností, ktorí tamojšie prírodné, či ľudské zdroje (ako oni nazývajú ľudí) si ju už stáročia privlastňujú a drancujú a sú ochotní potlačiť akúkoľvek rebéliu voči vykorisťovateľskému poriadku.

Preto niet divu, že ľudia z celého vykorisťovaného sveta chcú žiť lepšie, chcú riešiť iné problémy a tak sa snažia dostať tam, kde končí orabované bohatstvo ich prírody a rúk. Migrácia tu je už od počiatku kapitalizmu, témou dňa je dnes len preto, lebo ju umocnili imperialistické vojny.

Ako hodnotíme zvolenie Trumpa prezidentom USA a ako to ovplyvní americko-ruské vzťahy

Trump je oligarcha a je preto úsmevné sledovať to, že sa ozývajú hlasy, že360px-Antiimperialismo_caracas vyhral nejaký protisystémový politik, veď on vďaka tomu systému patrí dnes k najbohatším Američanom a práve to jeho bohatstvo, na úkor amerických pracujúcich mu umožnilo uchvátiť prezidentské kreslo. Je to všetko o peniazoch, kto ich má, má moc a pravdu. Takým malým Trumpom možeme kludne označiť aj Babiša alebo Kisku či Kollára. Jeho protikandidátka Clintonová, tiež stelesňuje agresívnu, mocensko-vojenskú mašinériu USA.

Treba však sledovať, akými ľuďmi sa obklopí Trump a zatiaľ sa začal obklopovať aj bývalými jastrabmi z niekdajšieho Bushovho tímu, čo pre vzťahy USA- Rusko neveští nič dobré. Napr. Rudy Giulliani, ktorého Trump presadzuje do vlády sa vyjadril, že USA musí jednať s Ruskom ako za dôb Regana, čiže z pozície sily a poslať na ich hranice ešte viacej jednotiek NATO, či vybudovať protiraketový štít v ČR a Poľsku, ktorý vieme proti komu bude slúžiť, aj keď to všelijako zastierajú a navýššiť počty amerických vojakov až na nejaké číslo 550 000. Takže to myslíme hovorí samé za seba…

Hodnotenie nášho účinkovania v parlamentných voľbách v roku 2016

Otvorene priznávame, že sme síce neočakávali veľké číslo, ale očakávali sme lepší výsledok. Odmietame populizmus a teda prispôsobovanie našich názorov tomu, čo chcú ľudia momentálne počuť. Môžeme upravovať taktiku a stratégiu, ale podstatu svojho presvedčenia nikdy. Napriek nízkemu výsledku účasť vo voľbách neľutujeme. Voľby boli ďalším veľkým krokom pre našu stranu. Strana a jej názory sa stali podstatne známejšími v spoločnosti. A keďže my nie sme ani volebnou stranou, ani mediálnym projektom a ani stranou na jedno použitie, bola účasť vo voľbách ako súčasť stratégie pre nás dôležitá.

13102655_10204668874480672_6939578937503805255_nNaďalej máme záujem pracovať na tom, aby strana bola legitímnym a stálym revolučným komunistickým subjektom na slovenskej politickej scéne a to nie len v zastupiteľstvách, ale aj mimo nich. Svoju energiu a čas momentálne investujeme do ďalšej práce v mimoparlamentnej činnosti. Počas kampane podali prihlášky do strany desiatky ľudí, chceme dobudovať a zaktivizovať miestne štruktúry, začať veci doťahovať do konca, prepracovať volebný program strany, dostávať sa viac na pracoviská a podobne.

Napriek výsledku vo voľbách strana po mimoparlamentnej stránke silnie a rastie. Napokon aspoň v absolútnych číslach sme v parlamentných voľbách posilnili oproti eurovoľbám na takmer dvojnásobok. Naše presvedčenie nám nedovolí hádzať flintu do žita. Pokračujeme v práci.

Spolupráca antikapitalistickej ľavice na Slovensku

Na slovenskej politickej scéne máme najbližšie ku Komunistickej strane Slovenska. Aj napriek tomu, že mnoho dnešných členov Vzdoru-strany práce bolo pred tým členmi KSS, túto stranu mnohí z nás opustili kvôli ideologickým nezhodám a štýlu práce. Nepáčilo sa nám, kam smeruje politika KSS. Aj napriek stále pretrvávajúcim ideologickým nezhodám a niekdajšiemu vzájomnému napätiu medzi našimi stranami, doba nás prinútila k prehodnoteniu vzájomnej spolupráce a preto sme s KSS už za posledné mesiace spolupracovali na viacerých podujatiach.

15078588_1842701172675043_7369608115008262160_nNašim cieľom je, aby celá antikapitalistická ľavica vystúpila spoločne proti kapitalizmu a fašizmu. Do budúcna máme snahu intenzívne spolupracovať s KSS aj na volebnej úrovni napr. pri nadchádzajúcich VÚC voľbách. Určite však nepremýšľame o zlúčení sa s nejakou stranou na SR. Vzdor-strana práce bude naďalej pôsobiť ako samostatná politická strana, ktorá však bude intenzívne spolupracovať s celou antikapitalistickou ľavicou.

Náš postoj k dnešným parlamentným stranám

Z dnešných politických strán, ktoré sedia v parlamente, nemáme blízko ani k jednej. Naše piliere sú jasné, antikapitalizmus, antifašizmus a socializmus a tieto kritéria nespĺňa ani jedna zo strán, ktoré tam sedia. Tento systém a pravidlá buržoázneho parlamentarizmu nám nedávajú priveľa možností. V podstate pravidlá sú určené ekonomikou, hospodárstvo je v súkromných rukách, je nedotknuteľné, riadi sa rozhodnutiami vlastníkov v jednotlivých odvetviach. Celá možnosť voľby je v podstate o tom či bude dať o pár percent vyššia alebo nižšia. Našim cieľom nie je vyhrať v tejto hre, ale zmeniť jej pravidlá. A v tom sa naozaj s nikým nezhodneme.

15056480_10208992096297090_2974226614796968513_nNa druhú stranu by sme nemali problém podporiť akýkoľvek zákon, ktorý je v prospech pracujúcich a vykorisťovaných. Napr. exekučnú amnestiu, zákonné zlepšenie pracovných podmienok, skracovanie pracovnej doby pri zachovaní mzdy a podobne.

Stanovisko vypracovali Miroslav Pomajdík- podpredseda Vzdoru-strany práce a Stanislav Pirošík- predseda Vzdoru-strany práce

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *